ITPP3/443-518/14/AT | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu.
ITPP3/443-518/14/ATinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku od towarów i usług
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „M.”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „M.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina ... (dalej: „Gmina”) realizuje projekt „M.” (dalej: „Projekt” lub „Muzeum”). Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 - „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, działania 4.1 - „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013.

Ratusz miejski w ... to budynek eklektyczny wybudowany w początkach XX w. w miejscu wcześniej istniejącego budynku. Obiekt jest użytkowany, jest mieniem komunalnym Gminy .... Na ... Ratusza znajdują się niezaadaptowane pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. ... m2. ... jest w złym stanie technicznym, wymagającym gruntownego remontu, obejmującego wymianę uszkodzonych elementów, a także doprowadzenie niezbędnych instalacji. W celu realizacji projektu, Gmina dokonuje rewitalizacji ... oraz jego adaptacji na potrzeby budowy Muzeum, w którym będą znajdowały się ekspozycje dotyczące Obozu Jenieckiego – ..., a także drugiej Wojny Światowej. W Muzeum powstanie także kącik historyczny dla dzieci oraz zostaną zagospodarowane dziedziniec oraz wieża, która będzie udostępniona jako punkt widokowy.

W ramach realizacji Projektu Gmina postawiła sobie m.in. następujące cele:

  1. wzrost potencjału turystycznego Gminy ... poprzez uruchomienie multimedialnego muzeum na ... zabytkowego Ratusza,
  2. wydłużenie pobytu turystów poprzez udostępnienie im odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego,
  3. zwiększenie ruchu turystycznego w Gminie poprzez udostępnienie turystom atrakcyjnych obiektów o wartości estetycznej, historycznej i naukowej,
  4. wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego,
  5. wzrost liczby osób, odpoczywających w ... poza ścisłym sezonem.

Projekt realizowany jest od ... 2011 r., a jego zakończenie planowane jest na ... 2014 r. Projekt obejmuje między innymi następujące działania: opracowanie projektu budowlanego Muzeum, opracowanie koncepcji wyposażenia Muzeum oraz wykonanie prac budowlano-remontowych na potrzeby stworzenia Muzeum.

W toku realizacji projektu zostaną wykonane m.in. następujące prace: wymiana stolarki okiennej, remont elewacji, przebudowa dziedzińca wraz z wykonaniem systemu odprowadzania wód deszczowych, przebudowa kominów i wentylacji, wymiana pokrycia dachowego, remont i rewaloryzacja istniejących pomieszczeń użytkowych ... oraz istniejących pomieszczeń użytkowych biblioteki, a także adaptacja pomieszczeń poddasza na cele użytkowe. Projekt zakłada także wyposażenie Muzeum w niezbędny sprzęt taki jak: telewizory, kanapy do oglądania prezentacji, nagłośnienie, makiety czy też manekiny i gabloty.

Po zakończeniu budowy Muzeum, pozostanie ono własnością Gminy, która będzie ponosić koszty jego utrzymania i nie przekaże Muzeum innemu podmiotowi lub Jednostce. Gmina nie będzie pobierała wynagrodzenia w związku z udostępnianiem Muzeum zwiedzającym. Realizacja Projektu nie ma bowiem charakteru zarobkowego.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację wyżej opisanego projektu...

Wnioskodawca uważa, że nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych na realizację wyżej opisanego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyżej przytoczonych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania wyłącznie do czynności zwolnionych od VAT albo niepodlegąjących temu podatkowi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak zostało opisane w stanie faktycznym, Gmina, w ramach Projektu zrealizuje inwestycję polegającą na adaptacji ... Ratusza na potrzeby Muzeum. Wstęp do Muzeum będzie bezpłatny ponieważ realizacja przedmiotowego Projektu nie ma celu zarobkowego. Należy wskazać, że czynności wykonywane przez Gminę nie mają charakteru świadczenia na rzecz oznaczonego podmiotu - konkretnego usługobiorcy w ramach istniejącej więzi prawnej. Działania Gminy nie mieszczą się w dyspozycji przytoczonego wyżej art. 5 oraz art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Gmina nie wykonuje w tym zakresie czynności podlegających opodatkowaniu.

Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Gminę w związku z realizowanym projektem nie mają związku z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku, warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony. Poniesione w ramach projektu wydatki nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1275/14/AP | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP2/443-871/14-2/AO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.