ITPP2/4512-999/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-999/15/AJinterpretacja indywidualna
 1. odzyskanie
 2. powiat
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat zrealizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie: Oś Priorytetowa 3 – „Infrastruktura społeczna”, Działanie 3.1 „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”.

Realizacja ww. projektu miała na celu zakup nowego sprzętu w celu wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w zespole szkół na dwóch kierunkach kształcenia: Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Kucharz Małej Gastronomii. Zakupiony sprzęt zoptymalizował procesy kształcenia, przyczynił się do wyższej konkurencyjności województwa jako miejsca pracy i życia. Celem projektu było: rozszerzenie dostępu uczniów do nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, zwiększenie skuteczności nauki praktycznej zawodu, poprawa warunków kształcenia, zwiększenie zdolności do elastycznego dostosowania się do wymogów rynku pracy, wzrost atrakcyjności zawodowej absolwentów. W wyniku realizacji projektu cztery pracownie do praktycznej i teoretycznej nauki zawodu zostały wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne:

 1. pracownia nr 1 do zajęć praktycznych technologii gastronomicznej (płyta grzewcza, chłodziarko-zamrażarka, piec, waga elektroniczna, robot wieloczynnościowy, ekspres do kawy, laptop, rzutnik multimedialny, komplet garnków, tablica interaktywna, patelnia),
 2. pracownia nr 2 do zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej (płyta grzewcza, chłodziarko-zamrażarka, piec, waga elektroniczna, robot wieloczynnościowy, ekspres do kawy, laptop, rzutnik multimedialny, komplet garnków, tablica interaktywna, patelnia),
 3. pracownia nr 3 do zajęć praktycznych z hotelarstwa (sprzęt do prac porządkowych, sprzęt RTV i AGD, komplet naczyń, pralkosuszarka, wyposażenie lady recepcyjnej),
 4. pracownia nr 4 do zajęć teoretycznych z technologii gastronomicznej i hotelarstwa (telewizor, laptop, rzutnik, tablica interaktywna).

Pomieszczenia dydaktyczne zostały wyposażone w sposób umożliwiający realizację zadań programowych. Warto podkreślić, że pracownie zostały wyposażone między innymi w sprzęt multimedialny i informatyczny, jak telewizor + dvd + vhs, 2 zestawy komputerowe, rzutnik multimedialny, rzutnik pisma walizkowy, program komputerowy do układania jadłospisów, specjalistyczne systemy komputerowe do zarządzania hotelem i recepcją.

W ramach realizacji projektu zostały osiągnięte następujące wskaźnik produktu:

 1. liczba wspartych jednostek edukacyjnych – szkoły kształcące na poziomie średnim (licea, technika, szkoły zawodowe, szkoły policealne): 2
 2. liczba zakupionego sprzętu/pomocy naukowych: 105.

Wymieniony projekt jest realizowany zgodnie z zadaniami publicznymi określonymi w „ art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592)”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat z tytułu poniesionych wydatków na przedmiotowy projekt ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zadanie inwestycyjne dotyczące realizacji przedmiotowego projektu jest zadaniem publicznym realizowanym przez Powiat, określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, Powiat nie jest podatnikiem podatku w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany. Powiat oświadcza, że zakupione towary nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Uważa, że podatek naliczony w fakturach, a dotyczący wymienionego projektu, winien być uznany jako koszt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. przepis ten miał następujące brzmienie: „Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Powyższe kwestie były uregulowane w analogiczny sposób w:

 1. w rozdziale 12 oraz § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2008 r.,
 2. w rozdziale 10 oraz § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336, z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
 3. w rozdziale 9 oraz § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm. ), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 4. rozdziale 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r.,
 5. rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 6 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Powiatowi nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ zakupione towary i usługi nie były i nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanych rozporządzeniach.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.