ITPP2/4512-927/15/EB | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku naliczonego od wydatków na organizację pikniku rodzinnego.
ITPP2/4512-927/15/EBinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „I...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „I...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Instytut jest państwową jednostką naukową działającą na podstawie regulacji zawartych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 619 ze zm.). Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczy czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług (usługi naukowo-badawcze, usługi wynajmu, działalność wydawniczą) oraz czynności zwolnione od podatku VAT (usługi szkoleniowe, studia doktoranckie, wynajem na cele mieszkalne). Od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 31 maja 2018 r. w Instytucie realizowany jest projekt pn. „I...” w ramach programu T. Projekt realizowany jest na podstawie umowy Nr ... z dnia 2 czerwca 2015 r., której stronami są: XXXX i Instytut. Celem projektu jest m.in.:

 • przeprowadzenie analizy wskazującej na sposób włączenia technologii kriokonserwacji do warunków funkcjonowania wylęgarni,
 • dokonanie przeglądu ważniejszych wylęgami w Polsce pod kątem ich możliwości zainstalowania technologii i wdrożenia kriokonserwacji,
 • utworzenie banków nasienia podstawowych linii utrzymywanych w wylęgarni, do wielu specjalnych zastosowań w hodowli ryb,
 • wykorzystanie kriokonserwowanego nasienia ryb,
 • przeprowadzenie kompleksowej procedury dokonania zgłoszenia patentowego krajowego i zagranicznego (europejskiego) w zakresie technologii kriokonserwacji nasienia do praktyki hodowli ryb łososiowatych,
 • poszukiwanie potencjalnych odbiorców technologii,
 • dokonanie przeglądu utrzymywanych gatunków i linii pod kątem przydatności do zaadoptowania kriokonserwacji,
 • analiza możliwości wprowadzenia innych gatunków linii do programu wylęgarni,
 • analiza niezbędnych modyfikacji w metodykach zapłodnienia z wykorzystaniem kriokonserwowanego nasienia,
 • opracowanie planu przygotowania stad tarłowych w celu realizacji zadań fazy B+R (faza badań i prac rozwojowych),
 • utworzenie banku nasienia w wylęgarni.

Projekt będzie realizowany przez Instytut w ramach partnerstwa z innym przedsiębiorcą gwarantującym współfinansowanie i przeprowadzenie fazy badawczej i fazy prac rozwojowych (B+R). Przewiduje się komercjalizację wyników badań, ich wdrożenie do przemysłu, opracowanie strategii zabezpieczenia praw ochrony intelektualnej w Polsce i na terytorium wybranych państw europejskich poprzez przygotowanie do zgłoszenia patentowego w ramach procedury krajowej i procedury europejskiej (PCT) w wybranych państwach europejskich. Przedsiębiorca powinien zostać wyłoniony w ramach realizacji fazy K (faza koncepcji) ww. projektu. Sprzedaż wyników projektu odbędzie się na zasadach udzielania licencji niewyłącznej. Jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosku pełnego jest innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu z uwzględnieniem wartości naukowej projektu, możliwość zastosowania wyników projektu w praktyce, w tym przewidywane efekty ekonomiczne. We wniosku o dofinansowanie efekty ekonomiczne przedstawione są jako sprzedaż licencji niewyłącznej:

 • w wariancie pesymistycznym – dla 5 firm,
 • w wariancie optymistycznym – dla 10 firm.

Dla celów realizacji ww. projektu Instytut będzie prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową zgodnie z zasadą przejrzystości, wynikającą z ustawy o rachunkowości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Instytutowi będzie przysługiwało prawo do całkowitego odliczenia podatku od towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu według zasad określonych w art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu, będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości kwot podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji projektu, którego wyniki będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. sprzedaży licencji. Jak wskazano powyżej, projekt realizowany jest ze środków XXXX. na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620). Zgodnie z art. 2 pkt 3 lit. c) i pkt 4 lit. a) i b) tej ustawy, pod pojęciem:

 1. badania przemysłowe – należy rozumieć badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych,
 2. prace rozwojowe – należy rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
  1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna,

przy czym prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zatem wynik końcowy badań przemysłowych i prac rozwojowych w rozumieniu ww. ustawy będzie stanowił przedmiot komercjalizacji. Z uwagi na brak jednoznacznej definicji pojęcia „komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych” w literaturze przedmiotu za komercjalizację taką uznaje się wszelkie działania polegające na wykorzystywaniu i udostępnianiu wyników prac badawczo-rozwojowych w taki sposób, aby umożliwiało to osiąganie korzyści finansowych na zasadach rynkowych. W niniejszej sprawie sprzedaż końcowego wyniku badań przemysłowych i prac rozwojowych, które realizowane będą w ramach programu T. odbywać się będzie na zasadzie sprzedaży licencji niewyłącznej. Oznacza to, że licencjodawca (Instytut) będzie uprawniony do udzielenia licencji na prawa własności przemysłowej wielu innym podmiotom. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Ponieważ ustawa o VAT nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem „rzeczy” to zasadnym jest sięgniecie do art. 45 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że rzeczami są tylko przedmioty materialne. Patent, w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410), to prawo do wynalazków, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Tym samym „patent” dla celów podatku od towarów i usług nie jest towarem. Zastosowanie zatem znajdzie art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie:

 • praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego bezspornie wynika, że sprzedaż patentu przez Instytut będzie stanowić odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Podkreślić należy, że patenty, jako odpłatne usługi, nie znajdują się w katalogu czynności zwolnionych wymienionych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem sprzedaż patentów będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej określonej w art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Stosownie do art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, gdzie kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, lub dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Z treści powołanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

 • odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług,
 • towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Powołana norma prawna statuuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, które jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika. Prawo to realizuje zasadę neutralności podatku VAT, co oznacza, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlega faktycznie konsumpcja. Taka konstrukcja podatku VAT pozwala podatnikom na odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych przez niego przy świadczeniu czynności opodatkowanych. Oznacza, że podatek nie będzie stanowił dla podatnika obciążenia finansowego gwarantując jego neutralność. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przykładowo w orzeczeniu z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-37/95 Belgische Staat v. Ghent Coal Terminal NV Trybunał stwierdził, że „system odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny.” Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż z tytułu sprzedaży patentów Instytutowi będzie przysługiwało całkowite prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do treści art. 14c § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.