ITPP2/4512-769/15/EB | Interpretacja indywidualna

Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
ITPP2/4512-769/15/EBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 613) § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „P...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „P...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2010 r. Powiat zrealizował projekt pn. „P...” w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim, sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.1.6 – Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny, Działanie 5.1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Oś priorytetowa 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. Zarząd ... był jednostką realizującą powyższy projekt. Zakres robót budowlanych obejmował typowe roboty drogowe, tj. roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, z betonu asfaltowego, wyrównań z masy m. in. asfaltowej, nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów, uzupełnienie poboczy, oczyszczenie rowów, wykonanie oznakowania pionowego i montaż barier ochronnych stalowych, przebudowa przepustów pod drogą, wykonanie chodników. W celu wykazania zachowania trwałości projektu istnieje obowiązek przedłożenia do Instytucji Zarządzającej indywidualnej interpretacji w zakresie prawnej możliwości zwrotu podatku od towarów i usług zawartego w fakturach, dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w trakcie i po zrealizowaniu powyższego zadania. Wszystkie faktury związane ze zrealizowanym projektem wystawione były na jednostkę organizacyjną Powiatu – Zarząd ... – będący odrębnym podmiotem. Zarząd ... jako jednostka został powołany uchwałą Zarządu do wykonywania zadań administracji publicznej w zakresie zarządcy dróg. Drogi objęte przebudową były i są drogami użyteczności publicznej, dalej zarządzanymi przez Zarząd .... W tym przypadku Zarząd ... nie czerpał i nie czerpie żadnych zysków, nie pobiera żadnych kwot należnych za użytkowanie dróg objętych ww. projektem, jak również nie wystąpiła z tego tytułu sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Jedyne czynności podlegające opodatkowaniu to najem pomieszczeń i dzierżawa. Sprzedaż ta nie jest związana z przedmiotem sprawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zarząd ... ma uprawnienia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług za przebudowę wyżej wymienionych dróg, tj. czy będzie miał możliwość zwrotu podatku naliczonego w związku ze zrealizowaniem tego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie posiada prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie dróg powiatowych, ponieważ nie uzyskuje dochodu z powyższego zakresu, który stanowiłby podstawę do naliczenia podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W związku z tym, że wniosek Zarządu ... dotyczy stanu faktycznego, który zaistniał w 2010 r., niniejszą interpretację wydaje się na podstawie stanu prawnego obowiązującego w 2010 r.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) przywołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224 poz. 1799), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 7 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w związku z realizacją ww. projektu Zarząd ... nie miał/nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż dokonane zakupy nie miały/nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Zarządowi ... nie przysługiwało/nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu podatku naliczonego, gdyż środki o których mowa we wniosku, nie stanowiły środków wskazanych w przywołanym rozporządzeniu Ministra Finansów.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ITPP2/4512-740/15/AJ | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP3/4512-844/15-2/PC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.