ITPP2/4512-76/16/AW | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP2/4512-76/16/AWinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. zadania własne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pt. „R..” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pt. „R.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina realizuje projekt pt. „R.”, dofinansowany w ramach (...). Projekt jest pierwszym etapem budowy zintegrowanego systemu monitoringu centrum miasta .... Inwestycja została podzielona na trzy etapy, a przedmiotowy projekt stanowi pierwszy element.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa nowej infrastruktury teletechnicznej dla potrzeb monitoringu. Realizowane w ramach projektu prace budowlane są uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury technicznej i stanowią niewielki element, niezbędny do ukończenia tej części inwestycji. Polegają one na połączeniu słupów, na których zainstalowano kamery, z istniejącymi studniami teletechnicznymi. Ponadto wybudowano telekomunikacyjną linię kablową światłowodową o łącznej długości ok. 3 m. W ramach I etapu (tj. przedmiotowego projektu) prowadzono przede wszystkim prace montażowe w istniejącej infrastrukturze polegające m. in. na okablowaniu istniejącej kanalizacji teletechnicznej, montażu rejestratora wraz z osprzętem w istniejącej serwerowni w budynku ratusza oraz montażu kamer.

Zakres rzeczowy:

  • budowa sieci w istniejącej kanalizacji oraz budynku - 380 m.,
  • montaż kamer - 6 szt.,
  • montaż urządzeń w serwerowi,
  • budowa telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej – ok. 3 m.

Projekt obejmuje budowę telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z wciąganiem kabli do istniejących słupów dla potrzeb monitoringu miasta ... Na wysięgnikach słupów zostaną zamontowane kamery. W budynku Urzędu Miejskiego, w istniejącej szafie kablowej, umieszczono serwerownię, do której doprowadzono kable optotelekomunikacyjne z kamer. Podłączenie rejestratora do sieci WAN tworzy możliwość podglądu z kamer przez przeglądarkę z dowolnego miejsca. Rejestrator służy do rejestracji, jak i konfiguracji systemu. Opcjonalnie można zastosować drugi rejestrator, który będzie służył tylko do podglądu, bez możliwości przeprowadzania konfiguracji, tak aby osoba nieuprawniona do zmian nie mogła zmienić ustawień całego systemu.

Celem inwestycji jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie poprawy bezpieczeństwa w rejonach najbardziej zagrożonych przestępczością. System monitoringu pozwoli zapobiec aktom wandalizmu oraz niszczeniu obszaru zrewitalizowanego. Wpłynie on dodatkowo na poprawę jakości życia i zapobiegnie patologiom społecznym. Wykorzystanie systemu nie będzie wiązało się z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych. Po zakończeniu realizacji projektu właścicielem wytworzonych produktów będzie Gmina i to ona będzie odpowiadała za utrzymanie i eksploatację inwestycji. Będzie ona także zarządzać projektem i zapewni trwałość projektu przez okres co najmniej 5 lat. Gmina utrzyma projekt zarówno w sensie organizacyjnym, jak i finansowym oraz będzie zarządzała produktami uzyskanymi w wyniku realizacji inwestycji (pokryje koszty użytkowania oraz niezbędnych konserwacji, czy ewentualnych napraw).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w ramach realizowanego projektu pt. „R.”...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu nie daje prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, ponieważ nie zostają spełnione przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zgodnie z którym „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”. W świetle powyższego, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Gmina w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT, ponieważ wytworzona infrastruktura będzie wykorzystywana do realizacji jej zadań własnych. Z tytułu użytkowania systemu monitoringu Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat, nie będzie także wykonywała czynności opodatkowanych. Efekty realizacji projektu (system monitoringu) zaspokajają zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej, nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Gmina realizując ww. projekt na żadnym etapie nie dokonywała i nie dokonuje odliczenia podatku naliczonego z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.