ITPP2/4512-597/16/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto do 28 września 2016 r. złoży wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez I. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa (...) na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego ...- .... Tytuł projektu: (...).

Zakres projektu obejmuje roboty budowlane związane z wyburzeniem części istniejących ścian działowych, wymurowanie nowych ścian działowych oraz roboty wykończeniowe i termomodernizację budynku. Przewidziano wydzielenie trzech odrębnych części funkcjonalnych. Część położona w południowym fragmencie budynku pełnić będzie funkcję warsztatów, pracowni społecznych prowadzonych przez C. Część środkowa będzie miała funkcję wsparcia specjalistycznego i terapeutycznego dla mieszkańców śródmieścia zagrożonych wykluczeniem społecznym. Część północna budynku pełnić będzie funkcję noclegową dla osób poddawanych postrehabilitacji z nieodpłatnymi miejscami noclegowymi dla 24 osób (12 pokoi). Obsługiwana będzie przez uczestników pracowni C. Koszty utrzymania części noclegowej ponosić będzie C. Powstanie również 26 bezpłatnych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym stanowisko dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Miasto jest obecnie właścicielem adaptowanego budynku i pozostanie nim również po zakończeniu inwestycji oraz w całym okresie trwałości.

Rezultaty twarde projektu:

  • stworzenie/rozwój infrastruktury usług społecznych,
  • wzrost liczby użytkowników infrastruktury społecznej,
  • poprawa standardu technicznego zdegradowanego budynku oraz uporządkowanie- przestrzeni publicznej,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego (termomodernizacja budynku).

Rezultaty miękkie:

  • umożliwienie prowadzenia działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej - i integracji mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży,
  • zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych,
  • nadanie nowych funkcji zrewitalizowanemu budynkowi,
  • poprawa estetyki miasta,
  • wzrost prestiżu śródmieścia.

W zrewitalizowanym budynku swoją siedzibę znajdą m. in. stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, których działalność opierać się będzie na realizacji zadań powierzonych przez Gminę Miasto. Zadania te będą polegać na prowadzeniu terapii psychologicznych, psychospołecznych, organizowaniu grup samopomocowych, wsparciu indywidualnym i grupowym w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, organizowaniu staży i praktyk zawodowych, organizacji działań w zakresie rozwoju wolontariatu, organizacji działań (zajęć, warsztatów itp.) rozwijających zainteresowania i pasje, organizacji usług wspierających: trener pracy, broker edukacyjny, tutor, doradca zawodowy, lider, zapewnienie opieki nad osobą zależną, animator, streetworker, itp., organizacji pobytu dziecka w świetlicy, klubie, itp. na czas udziału w zajęciach przez uczestnika, zapewnieniu wyżywienia, sfinansowaniu badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, organizacji zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym np. szkolenia zawodowe, organizowaniu treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz zmniejszeniu ilości osób uzależnionych.

Powyższe działania będą świadczone nieodpłatnie i skierowane do osób wykluczonych społecznie.

Podmiotem administrującym powstałą w ramach projektu infrastrukturą będzie MOPS w ... będący jednostką budżetową Gminy Miasto. MOPS w .... będzie zawierać umowy nieodpłatnego użyczenia lokali z ww. stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi. Część budynku będzie przeznaczona na działania w zakresie usług społecznych prowadzonych przez MOPS. Część opłat za media będzie ponoszona przez MOPS w ... jako jednostkę administrującą budynkiem i prowadzącą usługi społeczne. Gmina Miasto nie będzie sprzedawać żadnych usług oraz nie będzie refakturować kosztów związanych z dostarczaniem mediów. Każdy z użytkowników (organizacji) będzie osobno podpisywać umowy z dostawcami mediów, będzie posiadać odrębny licznik oraz każdy osobno będzie rozliczać się bezpośrednio za zużyte media.

Gmina Miasto od stycznia 2012 r. posiada status czynnego podatnika VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina Miasto ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT w zakresie zrealizowanego projektu, którego wysokość zostanie zawarta w kategoriach kosztów kwalifikowanych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przystępując do realizacji projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 nie będzie odzyskiwać poniesionego kosztu VAT w ramach projektu będąc organem władzy na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy od podatku towarów i usług oraz nie prowadząc sprzedaży opodatkowanej na zrewitalizowanej w ramach projektu infrastrukturze.

Gmina nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT związanego z realizacją inwestycji, ponieważ nie będą uzyskiwane przychody opodatkowane podatkiem VAT przez Gminę Miasto (inwestora).

Projekt po jego zakończeniu będzie finansowany ze środków Gminy Miasta. Dla MOPS zostaną zagwarantowane środki w budżecie Gminy Miasta na administrowanie budynkiem. Stowarzyszenia otrzymają dotacje na realizację powierzonych zadań poprawiających sytuację w rodzinach, podnoszących poziom aktywności społecznej, integrujących mieszkańców, zapobiegających i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz ograniczających patologie społeczne oraz wzmacniających współpracę pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej, urzędem pracy, centrum integracji społecznej i lokalnymi przedsiębiorcami.

W całym okresie operacyjnym projektu będzie istniała możliwość monitorowania generowanych kosztów związanych z utrzymaniem czystości oraz oświetleniem i ogrzaniem części wspólnych budynku.

Projekt w wyniku realizacji nie będzie generować przychodu opodatkowanego podatkiem VAT, ponieważ lokale będą użyczone bezpłatnie, a przepływy pieniężne związane ze zużyciem mediów będą przebiegać bezpośrednio pomiędzy dostawcą mediów a podmiotem użytkującym dany lokal.

Część budynku będzie wykorzystywana przez MOPS (jednostka budżetowa Gminy Miasta), który będzie ponosić koszty utrzymania używanych przez siebie lokali, na co środki zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Miasta.

Jak uprzednio wspomniano - w całym analizowanym okresie operacyjnym projekt będzie generować jedynie koszty związane z utrzymaniem budynku, co powodować będzie dochód ujemny.

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zaznaczy brak możliwości odzyskania podatku VAT, tzn. stanowić on będzie wydatek kwalifikowalny w projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie będzie spełniony warunek, o którym mowa w cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż poniesione wydatki w ramach ww. projektu – jak wynika z treści wniosku - nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Gminie Miastu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją. Nie będzie przysługiwało również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie będzie stanowić środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.