ITPP2/4512-572/15/EB | Interpretacja indywidualna

Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
ITPP2/4512-572/15/EBinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 10 lipca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „P...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 10 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „P...”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Urząd, jako aparat wykonawczy Samorządu Województwa, jest beneficjentem prowadzącym projekt pn. „P...”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi ... zł, wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ... zł, a wartość wkładu własnego to ... zł. Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 4 Uchwały Zarządu Województwa z dnia 17 marca 2015 r., beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia, w przypadku gdy oświadczył, że podatek VAT jest kwalifikowalny, pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w zakresie realizowanego projektu na podstawie art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, składanej na zakończenie realizacji projektu. Interpretacja ma stanowić dowód potwierdzający uznanie ponoszonych w ramach projektu kosztów za wydatek kwalifikowalny. Podatek VAT ponoszony jest przez Urząd w związku z dokonywaniem zakupów i usług objętych podatkiem VAT, bezpośrednio związanych z realizacją działań zaplanowanych w ramach powyższego projektu. Do działań tych należy zaliczyć m.in.:

 • przeprowadzenie audytu projektu,
 • organizację konferencji otwierającej,
 • zakup aparatu fotograficznego,
 • wydawnictwa (album promocyjny, folder promocyjny, karty terenów inwestycyjnych),
 • prenumeratę czasopism,
 • opracowanie i produkcję gadżetów,
 • program TV – produkcję i emisje spotów,
 • kampanię promocyjną w internecie, pozycjonowanie strony internetowej,
 • stronę internetową, administrowanie, tłumaczenie tekstów na stronę,
 • kampanię promocyjną w mediach regionalnych,
 • organizację seminariów dla I...,
 • organizację Festiwalu Promocji Gospodarczej ...,
 • organizację konferencji i wydarzeń promocyjnych,
 • organizację misji przyjazdowych,
 • przeprowadzenie analizy stanu obecnego oraz analizy końcowej.

Ww. projekt polegał na promocji gospodarczej regionu. Przeprowadzone działania były bezpłatne dla uczestników. Projekt nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie z zasadą ogólną podatek VAT może zostać uznany za kwalifikowalny, jeśli jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Instytucję Realizującą (tj. Urząd) i nie ma ona prawnych możliwości odzyskania podatku VAT. Za „odzyskanie” podatku VAT rozumie się odliczanie go od podatku należnego lub zwrot w określonych przypadkach, według warunków ściśle określonych przepisami ww. ustawy. W związku z powyższym Urząd, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wnosi o wydanie interpretacji uzasadniającej brak możliwości odzyskania przez Urząd podatku naliczonego, poniesionego w związku z realizacją projektu. Interpretacja ta zostanie skierowana do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją opisanego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu własnego samorządu, Urzędowi przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym projektem, gdyż nie służy on do wykonywania czynności opodatkowanych. Urząd nie może również ubiegać się o zwrot podatku, gdyż przyznane środki nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cytowanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wynika w treści wniosku – realizowany projekt nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi, Urzędowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z jego realizacją. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 przywołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ITPP2/4512-740/15/AJ | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP2/4512-769/15/EB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.