ITPP2/4512-483/15/EB | Interpretacja indywidualna

Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
ITPP2/4512-483/15/EBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. P...– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. P....

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmin, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest Beneficjentem projektu pn: P..., dofinansowywanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli. Za wdrożenie projektu odpowiedzialny jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy realizującą jej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, jest odpowiedzialny za promowanie sportu i aktywnego spędzania czasu, organizuje imprezy sportowe i kulturalne na terenie Miasta i Gminy, posiada NIP i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Gmina odpowiedzialna jest za wybór wykonawców i podpisanie z nimi umów, natomiast OSIR odpowiedzialny jest za przyjęcie i opłatę wystawionych na niego faktur związanych z realizacją ww. projektu. Projekt obejmuje wdrożenie e-usług takich jak: e hala, e-imprezy, e-siłownia, e-orlik, e-sauna pomiędzy OSiR a mieszkańcami Miasta i Gminy. Osoba rezerwująca otrzyma informacje o wolnych terminach, kosztach wynajmu, przyjęciu rezerwacji. Głównym celem projektu jest:

  • przygotowanie OSiR do przyjmowania i realizacji spraw zainicjowanych drogą elektroniczną zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
  • przygotowanie OSiR do realizacji nowych funkcji informatycznych na rzecz instytucji,
  • podmiotów gospodarczych, obywateli i mieszkańców regionu.

Właścicielem zmodernizowanej infrastruktury, jak również środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych zakupionych w ramach projektu będzie Gmina. Po zakończeniu realizacji projektu będzie również zarządcą zmodernizowanej infrastruktury oraz zakupionego sprzętu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma lub miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu dotyczących ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z ww. przepisu wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem, aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT, zakupy dokumentowane fakturami muszą być związane w sposób bezpośredni i bezsporny z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do treści ust. 6 przywołanego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Gmina, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, z późn. zm.), jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Gmina nie dokonuje i nie będzie dokonywała sprzedaży usług korzystania ze zmodernizowanej infrastruktury powstałej w wyniku realizacji opisanego projektu (sprzedaży tych usług będzie dokonywał OSIR). Zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją ww. projektu, pozostają bez związku z czynnościami powodującymi powstanie po stronie Gminy podatku należnego. Nie służą one czynnościom opodatkowanym, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i generują podatek należny. Dlatego też nie znajdzie zastosowanie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku towarów i usług ponieważ obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić na ściśle określonych zasadach, a jedną z nich jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W związku z przywołanymi przepisami i przestawionym stanem faktycznym Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego projektu, gdyż dokonane zakupy nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do treści art. 14c § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ITPP2/4512-667/15/KK | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP3/4512-844/15-2/PC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.