ITPP2/4512-472/16/AP | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-472/16/APinterpretacja indywidualna
 1. fundusz unijny
 2. odliczenie podatku
 3. powiat
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ...– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ...

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa jako instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (RPO) z wnioskiem o dofinansowanie projektu ... Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Realizatorem zadania był P. w ... – powiatowa jednostka organizacyjna powołana do zarządzania drogami powiatowymi, na którą były wystawiane wszystkie faktury VAT. Inwestycja została ukończona (protokół końcowy z dnia 8 czerwca 2011 r.). Efektem zrealizowanej inwestycji jest:

 • przebudowanie 2,03 km drogi,
 • wybudowanie 2 skrzyżowań,
 • wybudowanie 1,46 km ścieżek rowerowych,
 • wybudowanie 3 urządzeń bezpieczeństwa ruchu (azyle),
 • wybudowanie 4 zatok autobusowych,
 • ustawiono 46 szt. słupów oświetleniowych,
 • przebudowanie 2,16 km chodnika,
 • przebudowanie 11 przejść dla pieszych,
 • przebudowanie 1,48 km kanalizacji deszczowej oraz 2 szt. kolektorów z przyłączami.

Realizacja zadania wymagała poniesienia kosztów, w tym kwalifikowalnych, które w 78,14% zostały zrefundowane przez instytucję zarządzającą RPO Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu były wydatki na: raport oddziaływania na środowisko, stadium wykonalności, dokumentację projektową, audyt zewnętrzny, roboty budowlane, promocję projektu i audytu zewnętrznego.

Po zakończeniu realizacji projektu ... przedmiotowa droga została przyjęta nieodpłatnie na majątek P. Właścicielem przebudowanego skrzyżowania jest P.

Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu dokonywane były zgodnie z ustawami na czas projektu obowiązującymi, tj. ustawą z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – na dzień dzisiejszy t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – na dzień dzisiejszy t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm. – w zakresie obowiązywania ww. ustaw.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 9. 045. 913,70 zł. Płatnikiem wszystkich faktur była jednostka organizacyjna Powiatu – P. w ...

P. nie posiada możliwości odzyskania poniesionego kosztu z tytułu VAT naliczonego w ramach realizowanego projektu, gdyż nie jest czynnym podatnikiem VAT – na podstawie art. 15 ust. 6 oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy P. w ... realizując zadanie w imieniu Powiatu o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych, mógł odliczyć podatek naliczony od zakupów związanych z realizacją wyżej opisanego zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadanie publiczne w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż nie dokonuje zakupów (sprzedaży) związanych z czynnościami opodatkowanymi.

Korzystanie z efektów zrealizowanej inwestycji jest nieodpłatne. W związku z tym, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 710, z późn zm.) projekt nie jest wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 11-041 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.