ITPP2/4512-462/15/EB | Interpretacja indywidualna

Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
ITPP2/4512-462/15/EBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r. ), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Ś...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Ś...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 12 marca 2014 r. OSP (Stowarzyszenie), realizując cele statutowe, złożyła za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej, dotyczący realizacji operacji pn. „Ś...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działania 4.3/4.1.3 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Realizacja projektu zakłada organizację wspólnych dożynek zakończonych występem kabaretu i zabawą taneczną, szansą pełnej integracji mieszkańców terenów wiejskich Gminy K. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 20 września 2014 r. W dniu 12 marca 2014 r. OSP złożyło wniosek za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania z zakresu małych projektów w ramach działania 4.1.3 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Tym samym koszty ponoszone przez OSP od momentu złożenia wniosku w biurze LGD tj. od dnia 12 marca 2014 r. kwalifikują się do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 LEADER, Działanie 4.1.3. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektów unijnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE z 21.10.2005r. str. I). W związku z koniecznością dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego jako uzupełnienie wniosku o płatność (refundację poniesionych kosztów) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości, bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, OSP jako Beneficjent jest zobligowane do uzyskania takiej interpretacji. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie jest zdania, że nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ani do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją Działania 4.1.3 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Część wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu, będącego przedmiotem wniosku, była opodatkowana podatkiem VAT (udokumentowana fakturami VAT), jak również część poniesionych wydatków nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (udokumentowana rachunkami). Projekt nie był związany z czynnościami opodatkowanymi, nie generował zysku dla OSP. Wszelkie faktury VAT dokumentujące zakupy związane z realizowanym projektem zostały wystawiane na OSP. Efekt projektu to organizacja wspólnych dożynek zakończonych występem kabaretu i zabawą taneczną, pełna integracja mieszkańców terenów wiejskich Gminy K. Od adresatów zadania nie pobierano opłat, wskutek czego nie uzyskano dochodu z realizacji operacji, czyli efekty projektu zostały wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy OSP ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją ww. działania...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ani do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami. W związku z tym przepisem OSP wykonując wyłącznie czynności statutowe (zwolnione) nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Ochotniczej Straży Pożarnej, która – jak wskazała w treści wniosku – nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, ze względu na brak związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 przywołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku czynności wykonywanych przez Ochotniczą Straż Pożarną, gdyż w tym zakresie nie przedstawiono stanowiska i nie zadano pytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ITPP2/4512-740/15/AJ | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP3/4512-259/15/BJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.