ITPP2/4512-432/15/EB | Interpretacja indywidualna

Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
ITPP2/4512-432/15/EBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „e...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „e...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zakład Opieki Zdrowotnej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego. Podstawowym celem statutowym Zakładu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy oraz innym pacjentom wszechstronnej opieki medycznej w zakresie lecznictwa podstawowego, specjalistycznego, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej. W okresie trwałości projektu, od czerwca 2010 r. do chwili obecnej, około 99% przychodów ZOZ pochodzi ze świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe około 1% przychodów ZOZ osiąga głównie z tytułu odsetek uzyskanych ze środków na rachunku bieżącym, z tytułu wynajmu aparatury medycznej, wynajmu gabinetów oraz opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej, (rok 2010 – 99,15% usługi medyczne, 0,85% pozostałe; rok 2011 – 99,33% usługi medyczne, 0,67% pozostałe; rok 2012 – 98,99% usługi medyczne, 1,01% pozostałe; rok 2013 – 99,48% usługi medyczne, 0,52% pozostałe; rok 2014 99,56% usługi medyczne, 0,44% pozostałe; 1 stycznia 2015 r.-31 marca 2015 r. usługi medyczne 99,65%, pozostałe 0,35%). W związku z powyższym Zakład nie jest „podatnikiem VAT czynnym” korzystając ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec tego ZOZ nie może odzyskać zapłaconego przy nabyciu towarów i usług podatku naliczonego. W dniu 28 października 2009 r. ZOZ podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 – Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi i aplikacje dla obywateli projektu pn. „e...”. Wartość projektu – 90.445,02 zł, dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu, tj. 76.878,27 zł. W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe i bazodanowe, wykonana sieć komputerowa, zakupione oprogramowanie do gabinetów lekarskich i rejestracji. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług teleinformatycznych dla pacjentów ... ZOZ w miejscowości R., poprzez kompleksową informatyzację Zakładu. Wdrożenie projektu umożliwiło rejestrację pacjentów przez internet, lekarze mają możliwość zapisywania danych z elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów na ich indywidualnych kontach zdrowotnych. W związku z brakiem możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT uznaliśmy w ww. projekcie jako koszt kwalifikowany. ZOZ występuje o interpretację w związku z zakończeniem trwałości tego projektu. Poprzednia interpretacja została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 30 marca 2010 r. ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu ZOZ nie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego i w ten sposób koszty podatku VAT od zakupionego sprzętu, oprogramowania i wykonanych usług były wydatkiem kwalifikowanym...

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia zwolnionych od podatku od towarów i usług korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18-20 ustawy. Nie będąc podatnikiem VAT czynnym nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, a tym samym wydatki w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są kosztami kwalifikowanymi w wartości brutto. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. przepis ten posiadał brzmienie:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

W myśl obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

W poz. 9 przywołanego załącznika ustawodawca wymienił usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej z wyłączeniem usług weterynaryjnych (ex 85 PKWiU).

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Zakładowi Opieki Zdrowotnej nie przysługiwało/nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego projektu, ze względu na brak związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi oraz z uwagi na fakt, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ILPP4/4512-1-48/15-4/BA | Interpretacja indywidualna

projekt
IPPP1/4512-328/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.