ITPP2/4512-329/16/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „E. ...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „E. ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miejska ... na podstawie umowy z dnia 26 listopada 2010 r. zawartej z województwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizuje projekt „E. ...”. Podmiotem bezpośrednio realizującym projekt jest M. w miejscowości ..., jednostka organizacyjna Gminy, prowadzona w formie jednostki budżetowej, wspierająca i obsługująca szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola.

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w dniu 8 grudnia 2009 r., a jego zakończenie finansowe miało miejsce w dniu 30 września 2011 r. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki opodatkowane podatkiem od towarów i usług (zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, tablic multimedialnych, zakup programów: platformy edukacyjnej, dzienników elektronicznych, arkusza organizacji roku szkolnego, oprogramowania antywirusowego, wykonanie dokumentacji technicznej, instalacji sieci komputerowej i elektrycznej, działania promocyjne, zakup studium wykonalności, wykonanie audytu projektu). Wydatki poniesione na realizację projektu zostały pokryte częściowo ze środków własnych, tj. budżetu Gminy (15% wydatków), a częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% wydatków). Zakupiony w ramach projektu sprzęt oraz oprogramowanie stanowią pomoce dydaktyczne i edukacyjne dla uczniów i pracowników placówek oświatowych. Służą tworzeniu e-platformy w szkołach i przedszkolach Gminy. Zostały nieodpłatnie przekazane jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina.

Gmina nigdy nie zwracała się o zwrot podatku od towarów i usług zapłaconego przy ponoszeniu wydatków na realizację ww. projektu, uznając za prawidłowe, że nie ma prawa do jego odliczenia, ze względu na brak bezpośredniego i bezspornego związku zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi przez tego samego podatnika.

Na podstawie zawartej ww. umowy Gmina została zobligowana do przedłożenia interpretacji przepisów prawa podatkowego z właściwej izby skarbowej, stwierdzającej brak możliwości odzyskania VAT w zakresie realizowanego projektu, zarówno na zakończenie jego realizacji (wraz z wnioskiem o płatność końcową), jak i na koniec okresu jego trwałości.

Gmina zadeklarowała przed dniem 31 grudnia 2016 r. prowadzenie odrębnego systemu rozliczeń dla swoich jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem pomocy dydaktycznych i edukacyjnych dla uczniów i pracowników placówek oświatowych, dla których jest organem prowadzącym, w ramach realizacji ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Powyższa sytuacja ma miejsce w opisanym zaistniałym zdarzeniu. Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Na mocy rozporządzenia Min. Fin. w spr. wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2013.247 - § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia - zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (w oparciu o ww. projekt nie były zawierane umowy cywilnoprawne). W myśl postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o charakterze lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnych, w tym m. in. z zakresu edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym).

Przyjęte stanowisko znajduje oparcie w treści wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz projektu ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych (projekt z dnia 14 stycznia 2016 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.