ITPP2/4512-328/16/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miejska na podstawie umowy z dnia 26 listopada 2010 r. zawartej z województwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, realizuje projekt pn. „...”.

Podmiotem bezpośrednio realizującym projekt jest M., jednostka organizacyjna gminy miejskiej, prowadzona w formie jednostki budżetowej, wspierająca i obsługująca szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska.

Działalność M. jest finansowana z budżetu Gminy Miejskiej. Do zadań M. należy m.in. sprawowanie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej i organizacyjnej szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli, które działają na zasadach jednostek budżetowych.

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w dniu 8 grudnia 2009 r., a jego zakończenie finansowe miało miejsce 30 września 2011 r. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki opodatkowane podatkiem od towarów i usług (zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, tablic multimedialnych, zakup programów: platformy edukacyjnej, dzienników elektronicznych, arkusza organizacji roku szkolnego, oprogramowania antywirusowego, działania promocyjne, zakup studium wykonalności, wykonanie audytu projektu). Wydatki poniesione na realizację projektu zostały pokryte częściowo ze środków własnych (15% wydatków), a częściowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% wydatków).

Zakupiony w ramach projektu sprzęt oraz oprogramowanie stanowią pomoce dydaktyczne i edukacyjne dla uczniów i pracowników placówek oświatowych. Służą tworzeniu E- Platformy w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej. Zostały nieodpłatnie przekazane jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska.

Na podstawie zawartej umowy M. został zobligowany do przedłożenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z właściwej Izby Skarbowej, stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu „...”, zarówno na jego zakończenie (wraz z wnioskiem o płatność końcową), jak i na koniec okresu trwałości projektu.

Gmina Miejska zadeklarowała przed dniem 31 grudnia 2016 r. prowadzenie odrębnego systemu rozliczeń dla swoich jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jednostka budżetowa Gminy Miejskiej – M. ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem pomocy dydaktycznych i edukacyjnych dla uczniów i pracowników placówek oświatowych w ramach realizacji projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Powyższa sytuacja ma miejsce w opisanym, zaistniałym zdarzeniu. M. nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 11 - 041 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.