ITPP2/4512-290/15/RS | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-290/15/RSinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. odzyskanie
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 31 marca 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „B.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 31 marca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „B.”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet został powołany z dniem 1 września 1999 r. (Dz. U. nr 69 z dnia 20 sierpnia 1999 r., poz. 762). Łączy tradycje: pięćdziesięcioletnie Akademii ..., trzydziestoletnie Wyższej Szkoły ... oraz ponad 450 lat kształcenia ... . Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, teologicznych, prawnych, weterynaryjnych, rolniczych, technicznych, biologicznych, fizycznych, chemicznych, ekonomicznych, matematycznych, medycznych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury. Uniwersytet jest czynnym podatnikiem VAT. Podstawowa działalność - usługi edukacyjne - podlega zwolnieniu z VAT. Badania naukowe służące rozwojowi nauki nie podlegają opodatkowaniu VAT. Natomiast prace badawcze wykonywane na zlecenie, których celem jest osiągnięcie przychodu podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT. Uczelnia osiąga również przychody z wynajmu pomieszczeń, posiada stacje Dydaktyczno-Badawcze prowadzące działalność zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną.

Uczelnia prowadzi ewidencję finansowo-księgową pozwalającą na ewidencjonowanie zakupów zgodnie z ich przeznaczeniem i źródłem finansowania. W związku z powyższym możliwe jest całkowite odliczenie podatku (przy działalności opodatkowanej), częściowe (przy działalności mieszanej) i brak odliczenia (w przypadku działalności zwolnionej).

Na Uniwersytecie realizowany jest projekt pod nazwą „B.”. Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego ... 2007-2013. Oś priorytetowa: Infrastruktura społeczeństwa informatycznego. Działanie: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych. Poddziałanie: Usługi i aplikacje dla obywateli.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie następujących usług online dotyczących: BHP, formularzy umów o dzieło i zlecenia, spraw kadrowych, socjalnych, płacowych, procedur kontroli finansowej, pieczątek i pieczęci, delegacji, lokali rotacyjnych, transportu.

W związku z powyższym przewiduje się zakup i wdrożenie następującego oprogramowania:

 1. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD)
 2. Repozytorium danych umożliwiające wprowadzenie wersjonowania przechowywanych dokumentów
 3. Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
 4. Edytor do modelowania procesów i formularzy
 5. Oprogramowanie do streamingu (oprogramowanie e-learing)
 6. Oprogramowanie bazodanowe i aplikacyjne.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet ma możliwość odzyskania VAT od zakupów i usług w zakresie przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując powyższy projekt w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania VAT.

Projekt „B.” ma za zadanie stworzenie możliwości wdrażania zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, które w oparciu o powstałą infrastrukturę przyczynią się m.in. do zwiększenia wykorzystania narzędzi teleinformatycznych i internetu w edukacji, pracy i życiu codziennym, podniesieniu jakości procesów wewnętrznych, przepływu inf. oraz poprawi dostępność usług edukacyjnych, a także pozwoli na łatwiejsze uzyskanie synergii między edukacją a rynkiem pracy. Celem głównym projektu jest zmniejszenie dystansu w dostępie i wykorzystywaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, podniesienie życia mieszkańców oraz wspieranie konkurencyjności regionu poprzez udostępnienie e-usług oraz możliwości zdalnego kształcenia. W rezultacie po zakończeniu projektu 3.000 osób będzie korzystać z wdrożonych usług dostępnych online obejmujących zarówno sprawy pracownicze, sprawy związane z obsługą studenta, jak również usługi edukacyjne oferowane dostępne dla mieszkańców regionu. W celu obsługi e-usług wdrożone zostaną 2 platformy serwerowe. W ramach projektu zostaną uruchomione usługi online dotyczące:

 • Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • umów o dzieło i zlecenie
 • spraw kadrowych
 • spraw socjalnych
 • spraw płacowych
 • procedury kontroli finansowej
 • pieczątek i pieczęci
 • delegacji
 • funduszy europejskich
 • transportu.

Projekt ten zakwalifikowano jako niegenerujący dochodu. Projekt będzie służył pracownikom, studentom i mieszkańcom regionu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Podstawową zasadą do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Realizacja projektu „B.” nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. W wyniku projektu powstanie portal ułatwiający pracę osobom zatrudnionym na Uniwersytecie, zarówno administracji jak i pracownikom naukowym i nauczycielom akademickim. Oprogramowanie umożliwi prowadzenie e-konferencji, archiwizację oraz edycję zarejestrowanych spotkań, monitorowanie oraz organizowanie wirtualnych klas, przeprowadzanie konferencji, korzystanie z zajęć przez użycie strony www, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego czy przeglądarki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu – jak wynika z treści wniosku - nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Uniwersytetowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Nie będzie przysługiwać również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.