ITPP2/4512-272/16/AGW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „XXX.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet jest Uczelnią publiczną w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Uczelni jest: kształcenie studentów i kadr naukowych, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług naukowych i inne.

Koszty działalności Uczelni pokrywane są z dotacji budżetu państwa, przychodów własnych uzyskiwanych za świadczone usługi edukacyjne, przychodów własnych uzyskiwanych za usługi badawcze, przychodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń, itp.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. w ramach Programu ZZZ finansowanego przez NCBiR realizowany jest w Uczelni projekt pt. „XXX”. Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania klejów konstrukcyjnych w postaci filmów samoprzylepnych, przeznaczonych do wytwarzania wysokowytrzymałych aluminiowych złączy klejowych m.in. w przemyśle lotniczym, a także opracowanie nowego sposobu przygotowania powierzchni aluminium do klejenia. Opracowane w ramach projektu samoprzylepne taśmy konstrukcyjne będą stanowiły lepszą alternatywę dla taśm oferowanych przez amerykańskiego producenta, co znacząco podniesie poziom innowacyjności i konkurencyjności krajowego rynku lotniczych materiałów konstrukcyjnych. Potencjalnymi odbiorcami opracowanych klejów byliby krajowi wytwórcy elementów poszycia i wyposażenia samolotów i śmigłowców, zlokalizowani w D.... Opracowane produkty jak i sposób modyfikacji powierzchni aluminium mogą znaleźć bezpośrednio zastosowanie także w innych dziedzinach gospodarki, tj. w przemyśle samochodowym, maszynowym, stoczniowym, w kolejnictwie oraz szkutnictwie.

Uczelnia planuje zgłosić do krajowej ochrony patentowej technologie opracowane w ramach projektu. Po czym planuje pozyskanie funduszy na zgłoszenie patentowe o zasięgu międzynarodowym lub zainicjowanie przez licencjobiorcę starań w kierunku rozszerzenia ochrony patentowej w innych krajach. Działania zespołu badawczego w kierunku komercjalizacji wyników badań dotyczyć będą przeprowadzenia prób otrzymania samoprzylepnych filmów konstrukcyjnych w skali przemysłowej (w jednej z polskich firm) oraz przedstawienia wyników badań specjalistom np. z Instytutu .... Ponadto wyniki badań będą upowszechniane poprzez publikacje w czasopismach naukowych oraz prezentacje na konferencjach krajowych i zagranicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uczelni przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupu towarów i usług nabywanych i wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. , nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przysługuje w zakresie w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną nie jest uzależniony od obecnie wykonywanych czynności. Istotny jest zamiar ich wykorzystania do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przysługuje mu prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT wskazanego w fakturach zakupu towarów i usług nabywanych i wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego projektu.

Powstałe w wyniku realizacji projektu metody, tj. sposób wytwarzania samoprzylepnych klejów konstrukcyjnych jak i metoda modyfikacji powierzchni aluminium, zostaną zgłoszone do ochrony patentowej w Krajowym Urzędzie Patentowym. W przypadku zainteresowania ze strony firm lotniczych (lub innych) opracowanymi wyrobami, będą one poddane procesowi komercjalizacji.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego związanego z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonywane są z zamiarem wykorzystania ich w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Istotna jest więc intencja nabycia – jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ww. ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy i treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że z uwagi na regulację art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Okoliczności sprawy – jak wynika z wniosku – wskazują bowiem, że Wnioskodawca realizuje projekt, którego efekty będą w przyszłości generowały przychody podlegające opodatkowaniu (sposób wytwarzania samoprzylepnych klejów konstrukcyjnych, jak i metoda modyfikacji powierzchni aluminium zostaną zgłoszone do ochrony patentowej, a opracowane wyroby będą poddane procesowi komercjalizacji). Zatem spełniony jest podstawowy warunek uprawniający podatnika do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, tj. związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.