ITPP2/4512-255/15/RS | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
ITPP2/4512-255/15/RSinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. gmina
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Miejskiej poprzez zakup wyposażenia do interaktywnych sal lekcyjnych” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Miejskiej poprzez zakup wyposażenia do interaktywnych sal lekcyjnych”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miejska w okresie od dnia 16 stycznia 2009 r. do dnia 31 maja 2010 r. realizowała projekt pn.: „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Miejskiej poprzez zakup wyposażenia do interaktywnych sal lekcyjnych” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna”, Działanie 3.2 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zgodnie z umową X

W ramach projektu szkoły podstawowe i gimnazja zostały doposażone w następujący sprzęt multimedialny:

 • głośniki do komputera,
 • projektory,
 • laptopy z oprogramowaniem,
 • oprogramowanie (OFFICE),
 • piloty do tablic interaktywnych (system błyskawicznego sprawdzania testów),
 • tablice interaktywne,
 • ekrany elektryczne.

-

Pierwszą umowę na usługę w postaci wykonania Studium Wykonalności Gmina podpisała dnia 16 stycznia 2009 r. Z tą datą identyfikuje się rozpoczęcie realizacji projektu. Płatność za wykonanie usługi nastąpiła dnia 10 lutego 2009 r. Bezpośrednim realizatorem projektu był Zespół Administracyjny Oświaty - jako jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej. Zespół w drodze przetargu wyłonił dostawców na ww. sprzęt oraz wykonawcę na usługę promocji projektu.

Ostatni wydatek w ramach projektu został poniesiony dnia 26 maja 2010 r. i obejmował zapłatę za usługę w postaci kompleksowego prowadzenia promocji projektu edukacyjnego.

Ponadto Beneficjent złożył oświadczenie VAT, jako jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie posiada statusu czynnego podatnika VAT i w związku z realizacją projektu nie ma prawa do odzyskania VAT w wysokości określonej w punkcie D4 wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu Beneficjent zobowiązany był zachować trwałość projektu przez okres 5 lat Zakończenie okresu trwałości ww. projektu przypada na dzień 31 maja 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle zakończenia okresu trwałości projektu przypadającego na dzień 31 maja 2015 r., Gmina ma możliwość odzyskania VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia VAT w zakupach dotyczących zrealizowanego projektu. W ocenie Gminy, dokonane zakupy towarów i usług były związane z czynnościami zwolnionymi z VAT i nie będą przedmiotem sprzedaży opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej ( § 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu nie służą Gminie do sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji nie przysługuje Jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tych wydatków. Nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.