ITPP2/4512-252/15/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-252/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pt. „Budowa...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pt. „Budowa ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i jest zwolnione podmiotowo z VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz nie ma prawa do ubiegania się o odliczenie podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż nabywane towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Obecnie realizuje projekt PROW 2007-2013 w ramach działania „W...” operacji pt.: „Budowa...” o akronimie ... w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa przyznania pomocy w ramach ww. działania została zawarta w dniu 30 września 2014 r.

W ramach tego działania finansowane są koszty związane z realizacją projektu tzn. 5 miejsc ogniskowych półokrągłych dużych. Celem operacji jest rozwój turystyki i podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze realizacji projektu w okresie do końca 2014 r. oraz zwiększenie dostępności do obiektów małej infrastruktury. Operacja polega na budowie obiektów małej infrastruktury turystycznej. Operacja będzie realizowana na nieruchomościach będących w zależnym posiadaniu lokalnej grupy działania. Zakres operacji obejmuje budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej. Wskaźnikiem produktu będzie liczba wybudowanych obiektów. Koszty operacji zostały oszacowane na podstawie kosztorysów inwestorskich. Wszystkie zaplanowane do budowy obiekty zostały oparte na pomyśle nawiązania do lokalnego krajobrazu. Ze względu na swój nietypowy wygląd będą wyróżniać się od dotychczas budowanych obiektów tego typu. Obiekty będą udostępnione nieodpłatnie turystom, lokalnej społeczności, mieszkańcom obszaru. Przedmiotem projektu jest katalog elementów małej infrastruktury spójnych wizualnie, który składa się z sosnowej palisady i miejsca ogniskowego półokrągłego dużego. Powiązanie wizualne: palisada stanowi nową i posiadającą indywidualny charakter postać wzoru, „nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów oraz układ”. Wszystkie elementy budowane są z tego samego materiału wykończonego jednakowo - papierówką sosnową o średnicy 12-15 cm (palisada), 15-20 cm (konstrukcja), korowana na biało. Powiązanie funkcjonalne: wszystkie projektowane obiekty służą do wypoczynku, jak i aktywności turysty i mieszkańca gminy. Miejsce na ognisko jest miejscem integracji i imprez rozrywkowych przy palącym się stosie, pod gołym niebem. Poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

  • opracowanie dokumentacji technicznej: 1 stycznia 2014 r. – 30 czerwca 2014 r.;
  • prace budowlane: 1 lipca 2014 r. – 31 października 2014 r. - 5 obiektów małej infrastruktury; budowa miejsca na ognisko półokrągłego dużego ..., na które składają się: roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie podbudowy i zieleni, montaż i zakup urządzeń oraz budowa tablicy informacyjnej ..., na którą składają się: roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie podbudowy i zieleni, montaż i zakup urządzeń.

Innowacyjność projektu polegać będzie na:

  • braku „tożsamości” z miejscem, na jakim występuje;
  • braku współczesnego designu;
  • brak strategii w tworzeniu nowych przestrzeni małej architektury.

Innowacyjność w ujęciu braku „tożsamości” polega na stworzeniu architektury zgodnej z miejscem, na jakim występuje. Proces tworzenia „podparty był analizą terenu, liczne pagórki i zagłębienia, szaty roślinnej - liczne i gęste lasy sosnowe (wertykalna palisada nawiązująca swoją formą do boru) oraz występujących materiałów (papierówka sosnowa korowana na biało)”. Proponowana infrastruktura całkowicie odcina się od dotychczasowej tradycyjno-prefabrykowanej tendencji i swoją formą oraz materiałem nawiązuje do przyrody, zyskując nowoczesny i wyrazisty, lecz spójnych z przyrodą design. LGD na terenach podległych im gmin, we współpracy z gminami wybrały lokalizacje istotne pod względem kulturowym, turystycznym, jak i przyrodniczym dla danych miejsc, by stworzyć miejsca wypoczynku i integracji poprzez budowę innowacyjnej małej architektury. Innowacyjność projektu współpracy polegać będzie na stworzeniu katalogu nowoczesnej, tożsamej z miejscem występowania i ogólnodostępnej, zarówno pod względem użytkowania, jak i budowania (z wyłączeniem celów zarobkowych) małej architektury, której proces tworzenia i wdrażania „podparty” został wnikliwymi badaniami krainy przyrodniczo-geograficznej, regionu kulturowego i dostępności materiałów.

W związku z powyższym Stowarzyszenie nie ma podstaw do odliczenia lub zwrotu VAT zawartego w fakturach i rachunkach. Nie uzyskuje żadnych przychodów, nie zostaną zawarte także żadne umowy cywilno-prawne i nie występuje sprzedaż opodatkowana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją w ramach działania 421 „W...” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 pt.: „B...”, istnieje możliwość odzyskania w jakikolwiek sposób VAT od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania/odliczenia w jakikolwiek sposób VAT, gdyż nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a przywołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z brzmienia powyższych przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT czynny, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż poniesione wydatki nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT czynnym. Stowarzyszenie nie ma również prawa do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.