ITPP2/4512-219/15/AP | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-219/15/APinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego dotyczącego realizacji działania pn. „S.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego dotyczącego realizacji działania pn. „S.”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ośrodek ... zwany dalej „Ośrodkiem wojewódzkim” jest samorządową wojewódzką osobą prawną utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, zadaniem Ośrodka wojewódzkiego jest prowadzenie doradztwa rolniczego, w tym: nieodpłatne prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1 lit. d) ustawy, Ośrodek może odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Centrum ... w B., jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona i działająca na podstawie tej samej ustawy co Ośrodek (z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego), przystąpiło w konsorcjum m.in. z Ośrodkiem do konkursu ogłoszonego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako podmiot wdrażający dla działania 111 „S.”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt. „Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN”. Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE. Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy na zasadzie dobrowolności. Ponadto wszyscy uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki krajowe. Finansowanie szkoleń, w tym: wynagrodzenia kadry zarządzającej, dydaktycznej, księgowej, pracowników rekrutujących uczestników, pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń i usługi cateringowej oraz innych pozostałych kosztów zawartych w harmonogramie, będzie polegało na refundacji Ośrodkowi 100% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, przez Centrum jako beneficjenta w programie, które otrzyma łączną refundację poniesionych kosztów przez siebie i konsorcjantów, zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „S.” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych zalicza sie także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ośrodek, realizujący projekt w ramach umowy konsorcjum z Centrum ... w B., może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. szkoleń...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane do realizacji usługi szkoleniowe są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych.

Podatek naliczony wynikający z nabywanych towarów i usług związanych z tymi usługami nie podlega odliczeniu, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedstawionej sprawie podstawowy warunek związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi nie będzie spełniony.

Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu służyć będą świadczeniu usług szkoleniowych, które korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT, czyli nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, tj. najważniejszą przesłanką umożliwiającą odliczenie podatku naliczonego.

W związku z powyższym, Ośrodkowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji planowanych szkoleń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług i tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Ośrodkowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją opisanych we wniosku szkoleń, ponieważ – jak wynika z przedstawionych okoliczności – nabywane na potrzeby projektu towary i usługi nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji nie oceniono prawidłowości zastosowania zwolnienia od podatku dla usług szkoleniowych, o których mowa we wniosku, gdyż treść wniosku nie wskazuje, aby intencją Ośrodka było uzyskanie rozstrzygnięcia w tym zakresie, a fakt ten przyjęto jako element zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.