ITPP2/4512-118/15/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-118/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. parafia
 3. podatek naliczony
 4. prawo do odliczenia
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „P. ”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „P.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy z dnia 15 lutego o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) Parafia, będąca jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169, z późn. zm.), poprzez charakter prowadzonej działalności - duszpasterstwo (działalność statutowa) powoduje, że jest zwolniona w tym zakresie od podatku dochodowego od osób prawnych. Parafia nie prowadzi również żadnej działalności gospodarczej („wykraczającej poza cele statutowe”), w związku z powyższym nie jest podatnikiem VAT czynnym, a tym samym nie składa deklaracji VAT-7 w myśl art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz nie ma prawa do ubiegania się o odliczanie podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż nabywane przez nią towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Parafia jest beneficjentem projektu pn. „P.”, dofinansowywanego w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.). Zgodnie z zawartą umową z dnia 21 października 2014 r. zmienioną aneksem nr 1 z dnia 15 stycznia 2015 r., beneficjent realizuje umowę od dnia 15 listopada 2014 r. do dnia 25 marca 2015 r. Dofinansowanie ww. projektu polega na przyznaniu Parafii określonej kwoty dofinansowania ze środków funduszu na zwrot części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, które wykazane są we wnioskach o płatność. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowane zostały następujące kategorie wydatków:

 1. warsztaty teatralne;
 2. kostiumy - zakup kostiumów;
 3. promocja projektu;
 4. wyjazdy do poszczególnych miejscowości: K., G., P.;
 5. upominki.

Koszty ponoszone przez Parafię w ramach wydatków od poz. 1 do poz. 5 w całości zostały zaliczone do kosztów kwalifikowalnych projektu. Wypłata dotacji następuje w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych wykazanych w składanych wnioskach o płatność.

Interpretacja indywidualna będzie stanowić załącznik do wniosku o płatność na etapie refundowania wydatków. Realizowany przez Parafię projekt jest jednym z elementów działalności duszpasterskiej i jest zgodny z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005, Nr 231, poz. 1965), który stanowi, że „Kościoły i inne związki wyznaniowe mają prawo organizowania i prowadzenia związanej z wypełnianiem swoich funkcji działalności kulturalnej i artystycznej”. Realizacja przedmiotowego projektu nie przynosi i nie będzie przynosiła dochodów, a tym samym nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym.

Zakupione w ramach projektu kostiumy, po zakończeniu jego realizacji, będą przechowywane na plebani i nieodpłatnie użytkowane przez następne pokolenia parafian, w ramach corocznie organizowanych jasełek bożonarodzeniowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu, dofinansowywanego w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 na podstawie ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, od zakupów towarów i usług dokonywanych w ramach realizowanego projektu nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż nabywane towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Charakter „prowadzonej działalności – duszpasterstwa” (działalność statutowa) powoduje, że Parafia jest zwolniona w tym zakresie od podatku dochodowego od osób prawnych, nie jest podatnikiem VAT czynnym oraz nie wykonuje czynności opodatkowanych w związku z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.