ITPP2/443-971/14/RS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
ITPP2/443-971/14/RSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. projekt
 3. szkolenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.) uzupełnionym w dniu 20 października 2014 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług finansowanych w całości ze środków z budżetu na realizację projektu - jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytego urządzenia wielofunkcyjnego - jest prawidłowe,
 • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług bezpośrednio związanych z realizacją projektu - jest prawidłowe,
 • prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od nabytych towarów i usług stanowiących koszty pośrednie w związku z prowadzoną bieżącą działalnością gospodarczą - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 20 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług finansowanych w całości ze środków z budżetu na realizację projektu, prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytego urządzenia wielofunkcyjnego, braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług bezpośrednio związanych z realizacją projektu oraz prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od nabytych towarów i usług stanowiących koszty pośrednie w związku z prowadzoną bieżącą działalnością gospodarczą.

W złożonym wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest spółką prawa handlowego prowadzącą działalność gospodarczą jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług księgowych oraz organizacji szkoleń w zakresie księgowości. Cała działalność opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług.

W dniu 9 grudnia 2013 r. Spółka podpisała z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowę na realizację projektu partnerskiego w ramach działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy i priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na dzień 1 styczeń 2014 r.

Uczestnikami projektu są osoby pozostające bez zatrudnienia w definicji SZOP posiadające niepełnosprawność psychiczną.

W momencie rekrutacji żaden z uczestników projektu nie był i nie jest pracownikiem Spółki, co nie wyklucza możliwości zatrudnienia po zdaniu egzaminów i odbyciu stażu. Uczestnicy nie dokonują żadnych opłat.

Przedmiotem realizowanego projektu jest:

 1. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej realizowane przez partnera 1 projektu - Fundację,
 2. Przeprowadzenie autoryzowanego kursu ECDL Start realizowane przez partnera 2 - osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 3. Przeprowadzenie szkolenia „Referent Księgowości” oraz organizacja staży. Zadania te należą do lidera, czyli do Spółki.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia poprzez podwyższenie kompetencji zawodowych i uświadomienie własnych potrzeb i możliwości zatrudnienia.

W wyniku realizacji projektu wszyscy jego uczestnicy podejmą staże zawodowe, których celem jest nabycie praktycznych umiejętności i zdolności do świadczenia pracy, a następnie grupa minimum 20% uczestników projektu podejmie pracę zawodową.

Korzyścią dla tej grupy społecznej jest zdobycie konkretnych umiejętności służących podjęciu pracy przez uczestników projektu. Zatrudnienie takiej osoby po zakończonym stażu będzie miało pośredni wpływ na generowanie przychodu opodatkowanego, co oznacza istnienie związku przyczynowo-skutkowego między wydatkami na realizację projektu a sprzedażą podlegającą opodatkowaniu.

W realizacji projektu Spółka pełni funkcję lidera, do którego zadań należy zarządzanie projektem, przeprowadzenie szkolenia „Referent księgowy” oraz organizacja staży dla wszystkich uczestników projektu.

Budżet projektu dotyczący wydatków Spółki, pełniącej funkcję lidera, przyznany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) sfinansowany ze środków europejskich w 85 % i dotacją celową z budżetu krajowego w 15 % obejmuje:

 1. Pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z realizacją zadań projektu. Do wydatków tych należą koszty przeprowadzenia szkolenia „Referent księgowy”, w tym koszty wynagrodzenia trenerów, zakup podręczników, wynajmu sali, koszty cateringu, wynagrodzenie dla stażystów, koszty dojazdu na staż oraz wynagrodzenie opiekunów stażystów,
 2. Koszty zarządzania projektem obejmujące wynagrodzenia kadry, koszty ogłoszeń radiowych i prasowych, koszty utrzymania strony internetowej, koszty wydruku broszur i ich wysyłki oraz zakup komputera przenośnego i urządzenia wielofunkcyjnego.
 3. Koszty pośrednie w wysokości 8% zrealizowanych wydatków budżetowych uznanych przez Instytucję Pośredniczącą jako wydatki kwalifikowane.

Zatrudnienie personelu do zarządzania projektem nastąpiło na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej, zatrudnienie trenerów do przeprowadzenia szkolenia księgowego - na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Biuro projektu znajduje się w pomieszczeniach Spółki. Szkolenie odbywa się w wynajętym klimatyzowanym pomieszczeniu, które jest wyposażone w odpowiedni sprzęt komputerowy i sprzęt audiowizualny.

Koszty utrzymania własnych pomieszczeń oraz koszty administracyjno-biurowe prowadzenia wyodrębnionej księgowości, obsługi prawnej oraz innych kosztów pośrednich ujętych w katalogu kosztów zamkniętych, pokrywane są z własnych środków. Koszty te częściowo są sfinansowane ryczałtowymi środkami w wysokości 8% realizowanego budżetu (ryczałt kosztów pośrednich).

W dniu podpisania umowy Spółka złożyła oświadczenie o kwalifikowalności VAT, oświadczając brak możliwości odzyskania podatku w świetle obowiązujących przepisów. Uznała, że otrzymane środki na pokrycie wydatków na realizację projektu „Dołącz do nas!” nie podlegają VAT, w związku z czym podatek naliczony od zakupów nie podlega odliczeniu.

Analiza Rozporządzeń Wspólnotowych w powiązaniu z ustawą o podatku od towarów i usług spowodowała zmianę tego stanowiska w zakresie odliczenia podatku i wykazywania go jako wydatek niekwalifikowalny (z wyłączeniem ograniczeń).

Spółka uznała, że w zakresie odzyskania podatku istnieją okoliczności uprawniające do odzyskiwania części podatku. W związku z powyższym w miesiącu kwietniu 2014 r. zmieniła oświadczenie w zakresie kwalifikowalności VAT i poinformowała Instytucję Pośredniczącą o tym, że zaistniały okoliczności w zakresie możliwości odzyskiwania podatku.

Po zmianie oświadczenia o kwalifikowalności VAT we wniosku o płatność, zakupy towarów i usług wykazuje w wartościach netto w rubryce koszty kwalifikowalne.

Płatności za dostawy towarów i usług realizuje dwoma przelewami tj. wartość netto ze środków budżetu projektu, VAT ze środków własnych.

Realizując zadania określone w projekcie, dąży do osiągnięcia zamierzonego celu, którym jest przede wszystkim nabycie kwalifikacji i praktycznych umiejętności i zdolności do samodzielnego świadczenia pracy przez uczestników projektu pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa.

Proces wsparcia, jakim objęci są uczestnicy jest ściśle określony w założeniach projektowych, który realizowany jest w partnerstwie, tj. przez Spółkę - lidera projektu i dwóch partnerów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i statutowej.

Jako podmiot gospodarczy prowadzący swoją działalność usługową aktualnie przyjął na staż jednego uczestnika projektu i do końca realizacji zadania przyjmie kolejnych. Stażyści wykonują w Spółce czynności, które są związane z uzyskiwanymi przez nią przychodami w całości opodatkowanymi VAT.

Po zakończeniu stażu Spółka zamierza zatrudnić przynajmniej jedną osobę na etat referenta księgowego.

 1. Biuro projektu znajduje się w pomieszczeniach własnych Spółki znajdujących się w miejscowości B. ul. K. 27. Ogólna powierzchnia 4 pomieszczeń wynosi 93,9 m2, z tego wydzielono powierzchnię 18 m2 dla 2 osób z personelu projektuOpłaty na rzecz wspólnoty uiszczane są w pełnej kwocie i odnoszą się do całej powierzchni biurowej..
 2. Koszty reklamy działalności bieżącej (opodatkowanej VAT) w roku bieżącym nie wystąpiły. W przypadku kosztów reklamy związanej z realizacją projektu VAT nie jest odliczony, lecz zarachowany w koszty pośrednie projektu.
 3. Spółka korzysta z usług telefonicznych sieci stacjonarnej i komórkowej. Jedna linia w sieci komórkowej została wydzielona wyłącznie na rzecz realizacji projektu. VAT za korzystanie z telefonu dla celów projektu jest nieodliczany i w całości obciąża koszty pośrednie projektu.
 4. Usługi internetowe świadczone są przez dostawcę telefonii stacjonarnej od wielu lat na tym samym poziomie. Korzystanie z połączeń internetowych czynności związanych z realizacją projektu dokonywane jest na zasadzie udostępnienia sygnału Wi-Fi. Spółka nie posiada oddzielnych łączy internetowych na rzecz realizacji projektu.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że koszty obsługi biura dotyczące kosztów wspólnoty, łącz internetowych, obsługi informatycznej ponoszone są w takiej samej wysokości niezależnie od tego, czy realizuje projekt, czy nie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Spółce - liderowi projektu partnerskiego w ramach działania 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy i priorytetu VII Promocja integracji społecznej, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, będącej czynnym podatnikiem VAT i wykonującej w ramach swojej bieżącej działalności czynności wyłącznie opodatkowane, przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego (z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń):

 1. Od zakupów towarów i usług stanowiących koszty kwalifikowane, pokrytych w całości środkami z budżetu na realizację projektu...
 2. Od zakupu urządzenia wielofunkcyjnego o wartości brutto 5.676,45 zł sfinansowanego ze środków unijnych w wysokości 1.219,51 zł (przy dopuszczalnym limicie ujętym w budżecie projektu w wysokości 1.500,00 zł)...
 3. Od zakupów towarów i usług bezpośrednio związanych z realizacją projektu (koszty obsługi prawnej, zakup materiałów biurowych), na które przeznaczone są środki w postaci dotacji w wysokości 8% kosztów pośrednich od zrealizowanych wydatków zawartych w budżecie...
 4. Od zakupów towarów i usług stanowiących koszty pośrednie w związku z prowadzoną bieżącą działalnością gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów art. 29a ustawy o VAT, otrzymane środki na realizację projektu nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W świetle ww. przedstawionych przepisów, Spółka jest czynnym podatnikiem VAT wykonującym wyłącznie czynności opodatkowane, w związku z czym ma prawo do odliczenia podatku zgodnie z art. 86 ust 1 i art. 90 ust. 1 i 2 oraz art. 91 ust 7 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Spółce, jako podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, którego suma w myśl art. 86 ust. 1 lit a) ustawy wynika z otrzymanych faktur.

Z przedstawionych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.:

 1. odliczenia dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług,
 2. towary i usługi, z nabyciem, których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czwarunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, których następstwem jest określenie podatku należnego, czyli powstanie zobowiązania podatkowego. czynności opodatkowanych,
 3. warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, których następstwem jest określenie podatku należnego, czyli powstanie zobowiązania podatkowego.

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi w postaci związku bezpośredniego lub pośredniego.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą dalszej odsprzedaży albo są nabywane do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy, czyli bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Związek pośredni nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy powstaje wówczas, gdy przedsiębiorca ponosi wydatki wiążące się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wydatki te mają wówczas pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym powiązane są z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym

Aby określone zakupy miały chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, powinien istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. Związek taki przyczynia się bowiem nie w sposób bezpośredni do uzyskania obrotu lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczyniając się do generowania obrotu przez podmiot.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w całości opodatkowaną VAT.

W chwili podpisania umowy o realizację projektu otrzymane środki nie generują przychodu opodatkowanego podatkiem VAT. Nie istnieje też bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną. Otrzymane środki na realizowanie projektu pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zgodnie z definicją VAT stanowią przychody niepodlegające temu podatkowi.

Realizacja projektu odbywa się równolegle z wykonywaną działalnością gospodarczą w całości opodatkowaną podatkiem VAT, w pomieszczeniach wykorzystywanych do celów projektu i do własnej działalności, przy wykorzystaniu pracowników własnych i zatrudnionych wyłącznie dla celów realizacji projektu a także zatrudnionych stażystów uczestników projektu. Spółka planuje też zatrudnić uczestników projektu, którzy po zdaniu egzaminów i odbyciu staży zakończą swoje uczestnictwo w projekcie.

Między dokonywanymi zakupami na cele realizacji projektu sfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a funkcjonowaniem jej przedsiębiorstwa generującego w całości przychody opodatkowane podatkiem istnieje związek przyczynowo–skutkowy. Głównym bowiem celem realizowanego projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu, których część zatrudniona będzie w Spółce. W związku z powyższym rozliczenie należnego podatku w zakresie prawa do odliczenia podatku będzie następujące:

  1. Na etapie realizacji projektu od zakupu towarów i usług opodatkowanych VAT stanowiących koszty projektu w całości sfinansowanych ze środków unijnych takich jak: podręczniki, koszty ogłoszeń prasowych i radiowych, utrzymania strony internetowej, cateringu, wynajmu sali wkładowej oraz wydruk broszur, VAT nie podlega odliczeniu i w całości stanowi wydatek kwalifikowalny.Uzasadnienie: Zgodnie art. 86 ust 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponieważ powyższe wydatki na etapie jego realizacji nie znajdują się w bezpośrednim związku ze sprzedażą opodatkowaną, podatek nie podlega odliczeniu od podatku należnego. Na tym etapie nie istnieje bowiem bezpośredni związek generowania podatku należnego z naliczonym, a dokonane zakupy nie służą sprzedaży opodatkowanej. Związek ze sprzedażą opodatkowaną, pojawi się dopiero na etapie przyjęcia uczestnika na staż lub zatrudnienie do pracy po zakończeniu projektu.
  2. Od zakupu urządzenia wielofunkcyjnego o wartości brutto 5.675,45 zł, w tym podatek VAT w wysokości 1.061,45 zł, przysługuje odliczenie podatku zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy proporcjonalne do wykonywanych czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Zakup urządzenia został sfinansowany w 73,6% z własnych środków finansowych i w takim stopniu służy działalności gospodarczej generującej sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT. W związku z powyższym część podatku VAT w wysokości 26,4 % nie podlega odliczeniu i w takiej kwocie stanowi wydatek kwalifikowany.
  3. Od zakupów towarów i usług bezpośrednio związanych z realizacją projektu (koszty obsługi prawnej, zakup materiałów biurowych), na które przeznaczone są środki w postaci dotacji w wysokości 8% kosztów pośrednich od zrealizowanych wydatków zawartych w budżecie, nie przysługuje odliczenie podatku, ponieważ nie istnieje bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną. W przypadku przyjęcia na staż lub zatrudnienie uczestnika na etat powstanie związek przyczynowo-skutkowy upoważniający do rozliczenia podatku naliczonego z należnym na ogólnych zasadach.
  4. Od zakupów towarów i usług stanowiących koszty pośrednie Spółki w związku z prowadzoną opodatkowaną bieżącą działalnością gospodarczą przysługuje pełne odliczenie podatku ponieważ zakupy te chociaż nie wpływają bezpośrednio na sprzedaż (nie są odsprzedawane w żadnej formie), to wiążą się z całokształtem działalności Spółki zapewniając sprawne jej działanie, a w szczególności umożliwiają wykonywanie czynności opodatkowanych. W tej sytuacji istnienie związku pośredniego określonych zakupów z czynnościami opodatkowanymi Spółki jest uzależnione od istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nabywanymi towarami i usługami a czynnościami opodatkowanymi. Przykładem mogą być koszty utrzymania biura takie jak: opłaty na rzecz wspólnoty, koszty reklamy, usługi telefoniczne i internetowe i inne. Zakupy te przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży lecz same w sobie nie podlegają sprzedaży. W związku z powyższym naliczony podatek podlega w całości rozliczeniu na etapie dokonania zakupu.

Podsumowując, wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rozdział 4, Podrozdział 9 określają następujące zasady rozliczania VAT:

 1. Zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT).
 2. Jeżeli podatek od towarów i usług (VAT) zapłacony w związku z dokonaniem wydatku kwalifikowalnego może być częściowo odzyskany, kwalifikowalna jest ta część podatku od towarów i usług (VAT), która nie może zostać odzyskana, z zastrzeżeniem pkt 3.
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) jest niekwalifikowalny w ramach projektu w całości w stosunku do wydatków, dla których Beneficjent odlicza przedmiotowy podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

 1. prawidłowe - w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług finansowanych w całości ze środków z budżetu na realizację projektu,
 2. prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytego urządzenia wielofunkcyjnego,
 3. prawidłowe - w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług bezpośrednio związanych z realizacją projektu,
 4. nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od nabytych towarów i usług stanowiących koszty pośrednie w związku z prowadzoną bieżącą działalnością gospodarczą.

Stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.

O bezpośrednim związku dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług, będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Na podstawie ust. 2 wyżej wskazanego artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się - w myśl dyspozycji art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zauważyć należy, że dana czynność (dostawa towarów czy też usługa) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą/dostawą towarów, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo–rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

  1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  3. finansowane w całości ze środków publicznych

oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Analiza przedstawionych przez Spółkę okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do stwierdzenia, że świadczona przez Spółkę usługa szkolenia nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, gdyż z treści wniosku nie wynika aby Spółka, była którymkolwiek z podmiotów, o których mowa w ww. przepisie. Szkolenie to jest jednak zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ww. ustawy, gdyż – jak wskazuje opis stanu faktycznego - w 100% finansowane jest ze środków publicznych (tj. funduszy unijnych i krajowych - dotacji celowych).

Wobec powyższego z uwagi na brak związku towarów i usług nabywanych wyłącznie na potrzeby tej usługi (podręczniki, ogłoszenia prasowe i radiowe, utrzymanie strony internetowej, catering, wynajem sali wkładowej, wydruk broszur, obsługa prawna oraz materiały biurowe) z czynnościami opodatkowanymi, Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych nabyć, bez względu na sposób finansowania, tj. ze środków pochodzących z budżetu na realizację projektu, czy z dotacji).

W przypadku podatku naliczonego przy nabyciu urządzenia wielofunkcyjnego (o ile jest ono wykorzystywane nie tylko dla celów powyższego szkolenia, ale i w działalności opodatkowanej Spółki) ww. prawo przysługuje w zakresie w jakim urządzenie wykorzystywane jest do czynności opodatkowanych.

Wybór metody wyodrębnienia w jakim zakresie urządzenie jest wykorzystywane do czynności opodatkowanych należy do obowiązku Spółki, gdyż zna specyfikę prowadzonej działalności.

Natomiast w odniesieniu do kosztów pośrednich (opłaty na rzecz wspólnoty, usługi telefoniczne sieci stacjonarnych i internetowe) związanych z bieżącą działalnością gospodarczą Spółki należy stwierdzić, że wbrew stanowisku zawartemu we wniosku nie przysługuje jej prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od nabytych towarów i usług, lecz w zakresie w jakim wykorzystywane są do czynności opodatkowanych, o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 88 ustawy. Natomiast w przypadku usług telefonicznych – linii komórkowej wydzielonej wyłącznie na potrzeby realizacji projektu, jak i usług reklamy ww. projektu, prawo do odliczenia podatku naliczonego nie występuje z uwagi na brak związku poniesionych kosztów z czynnościami opodatkowanymi.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.