ITPP2/443-933/14/KT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego modernizacji kolei.
ITPP2/443-933/14/KTinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundusz unijny
  3. gmina
  4. odliczenie podatku
  5. odliczenie podatku od towarów i usług
  6. odzyskanie podatku naliczonego
  7. projekt
  8. projekt pomocowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 października 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „M.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „M.”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 14 maja 2009 r. Gmina podpisała umowę z Województwem o dofinansowanie projektu pn. „M.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Projekt zrealizowany został na terenie ... . Kolei ... (Gmina Miasto ...) oraz w miejscowości S. (Gmina K.). Teren, na którym projekt został zrealizowany jest własnością P. Gmina ma prawo do dysponowania nieruchomością - jest użytkownikiem terenu, na którym została zrealizowana inwestycja na podstawie umowy nieodpłatnego przejęcia linii kolejowej w zarządzanie w celu jej dalszej eksploatacji, zawartej z P. w dniu 17 listopada 2008 r. Zarząd nad ... Koleją ... sprawuje Muzeum ... będące jednostką organizacyjną Gminy, posiadające osobowość prawną, powołane na mocy uchwały Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2012 r. Do 28 lutego 2014 r. zarząd nad Koleją ... był sprawowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostkę budżetową Gminy.

W ramach projektu zostały zagospodarowane turystycznie perony ... . Kolei ... w miejscowości .... oraz w miejscowości S. Modernizacja Kolei ... na potrzeby turystyki jest zadaniem własnym Gminy. Inwestycja ta objęła remont toalety, budowę ogrodzenia oraz zbudowanie dojazdów i placów dojścia do kolejki. Inwestycja w miejscowości S. objęła budowę toalety, budowę 6 wiat w stylu retro, budowę ogrodzenia terenu oraz utwardzenie terenu. Inwestycje na terenie ... . Kolei Wąskotorowej podniosły jakość świadczonych usług turystycznych oraz zapewniły turystom wysokie standardy techniczne, sanitarne i bezpieczeństwa.

Gmina, ani MOSiR i M., nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej w zakresie tej inwestycji, ani też czynności opodatkowanych. Teren, który został objęty projektem, był i jest ogólnodostępny dla turystów i mieszkańców bez żadnych pobieranych opłat. Opłaty są pobierane jedynie za przejazdy kolejką, która nie była objęta projektem.

Gmina uzyskała interpretację indywidualną w tej sprawie podczas realizacji projektu. Interpretacja, o którą Gmina stara się w niniejszym wniosku jest wymagana do przedstawienia instytucji pośredniczącej na koniec okresu trwałości projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).

Muzeum ... jest instytucją kultury, będącą odrębnym podmiotem podatkowym, „płatnikiem” podatku od towarów i usług. Bilety za przejazdy Koleją ... są pobierane przez Muzeum ..., które zarządza Koleją na podstawie aneksu do umowy nieodpłatnego przejęcia linii kolejowej w zarządzanie w celu jej dalszej eksploatacji, z dnia 17 listopada 2008 r. Aneks został podpisany w dniu 24 lipca 2014 r. pomiędzy Gminą, a P. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina może odzyskać podatek od towarów i usług w zakresie zrealizowanego projektu, którego wysokość była ujęta w wydatkach kwalifikowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując przedmiotowe zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, nie mógł odzyskać poniesionego kosztu podatku od towarów i usług z powodu uregulowań zawartych w art. 15 ust. 6 oraz w związku z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Środki pozyskane przez Gminę nie są uważane za środki, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Gmina nie czerpała i nie czerpie dochodu z tytułu korzystania z powstałej infrastruktury. W związku z realizacją inwestycji nie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tzn. nie dokonywała sprzedaży towarów i nie świadczyła usług. Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), które obowiązywało od dnia 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., regulowało powyższe kwestie w analogiczny sposób w rozdziale 10 oraz w § 8 ust. 3 i 4.

Powołane przez Gminę rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., regulowało powyższe kwestie w analogiczny sposób w rozdziale 9 oraz w § 7 ust. 3 i 4.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wynika z wniosku – nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu towary i usługi nie służyły i nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich nabycia, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanych rozporządzeniach Ministra Finansów.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.