ITPP2/443-754/14/KT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego wsi tematycznych.
ITPP2/443-754/14/KTinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odliczenie podatku od towarów i usług
 5. projekt
 6. projekt pomocowy
 7. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „W.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „W.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Lokalna Grupa Działania jest stowarzyszeniem utworzonym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem specjalnej formy stowarzyszenia wprowadzonej ustawą z dnia 27 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (art. 15). Realizuje swoje cele statutowe dzięki środkom pochodzącym ze składek członkowskich gmin i osób fizycznych, dotacji pozyskiwanych z funduszy krajowych i zagranicznych. Priorytetowym działaniem Stowarzyszenia jest rozwijanie aktywności i samoorganizacji mieszkańców wsi, a głównym źródłem finansowania tych działań jest dotacja przyznana w ramach Osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dotacja na realizację projektu współpracy międzynarodowej pn. „W.”, objętego PROW na lata 2007-2013, została przyznana na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa i obejmuje następujące działania:

 1. zarządzanie projektem - spotkanie grupy sterującej projektem (transport i wyżywienie, wynajem sali), podróże pracowników LGD w związku z realizacją zadań (koszt delegacji),
 2. działania informacyjne i promocyjne projektu - koszt strony internetowej (stworzenie oraz administrowanie), koszt opracowania graficznego i druku folderów promocyjnych,
 3. standardy funkcjonowania wsi tematycznych - spotkanie z ekspertem ds. wsi tematycznych (koszt transportu, wynajmu sali, wyżywienia, noclegów, wynagrodzenia eksperta oraz opracowania graficznego i wydruku broszury podsumowującej spotkanie),
 4. inicjowanie, wzmacnianie i promocja funkcjonowania wiosek tematycznych - koszt organizacji cyklu szkoleń (wynajem sali, wynagrodzenie prelegenta, wyżywienie), audyt potencjału wsi do rozwoju zintegrowanych usług turystycznych w formie wsi tematycznych (koszt audytu), zainicjowanie i promocja oferty wsi tematycznych (zakup roślin do nasadzeń w zielniku, koszt opracowania strony WWW ze sklepem internetowym),
 5. modelowe aktywności gospodarcze o charakterze sieciowym na obszarach wiejskich - koszt organizacji wizyty studyjnej (transport, koszt pobytu - wyżywienie, nocleg, koszt udziału w warsztatach).

Wszystkie działania oraz wykonane w ramach projektu materiały udostępniane będą ostatecznym odbiorcom nieodpłatnie.

Rodzaje towarów i usług nabywanych w ramach projektu:

 • usługi promocyjne (w tym umowy z wykonawcami działań i materiałów promocyjnych), usługi transportowe, noclegi, wyżywienie, usługi świadczone przez prelegentów i eksperta.

Odbiorcą wszystkich faktur dokumentujących nabycie wyżej wymienionych towarów i usług dokonanych w ramach zadania jest Stowarzyszenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek od towarów i usług z tytułu realizacji dotacji finansowej w ramach Osi IV PROW z działania „Wdrażanie projektów współpracy”, której wydatki dotyczą usług związanych z opracowaniem i wykonaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych, nieodpłatnym udziałem uczestników w wydarzeniach projektowych (szkolenia, wizyta studyjna)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nieprowadzeniem działalności gospodarczej i czynności sprzedaży nie jest podatnikiem podatku od towaru i usług, wobec czego nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., regulowało powyższe kwestie w analogiczny sposób w rozdziale 9 oraz w § 8 ust. 3 i 4.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z opracowaniem i wykonaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych, nieodpłatnym udziałem uczestników w wydarzeniach projektowych (szkolenia, wizyta studyjna), skoro – jak wynika z wniosku – wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanych rozporządzeniach Ministra Finansów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.