ITPP2/443-330/14/EB | Interpretacja indywidualna

Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
ITPP2/443-330/14/EBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2014 r. (data wpływu 10 marca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 maja 2014 r. (data wpływu), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 27 maja 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina realizuje projekt pn. „R...”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 – Rewitalizacja miast. Przedmiotem projektu jest zrewitalizowanie (wyremontowanie) 6 zabytkowych kamienic zlokalizowanych przy ul. S. i pl. K. w miejscowości D. oraz zagospodarowanie przyległego terenu, mające na celu przywrócenie na obszarze rewitalizowanym dawnej funkcjonalności estetycznej, nadanie nowych funkcji terenu a przede wszystkim aktywizację przestrzeni społecznej, która obecnie była zupełnie zdewastowana. Rewitalizacja polegać będzie na odtworzeniu budynków do formy historycznej z przeznaczeniem na cele kulturalne (muzeum oraz miejsca spotkań lokalnych artystów). Obiekty zostaną poddane zabiegom konserwatorskim z aranżacją wnętrz na dawną piekarnię, atelier fotograficzne, tkackie i zakład fryzjerski oraz szewsko-rymarski. Obiekty będą służyć nieodpłatnie jako miejsca spotkań społeczności lokalnej. Będą miały też funkcje muzealniczą, czyli będą w nich gromadzone i udostępniane zbiory, które mają przybliżyć społeczeństwu dawne dzieje regionu. W budynkach będą organizowane wystawy malarskie i wernisaże. Rewitalizacja budynków oraz ich otoczenia ma na celu ożywienie zdegradowanego obszaru zabytkowego Miasta oraz zwiększenie jego potencjału turystycznego i kulturowego. Zakres projektu obejmuje opracowanie koncepcji architektonicznej, zagospodarowanie przyległego terenu polegające na przebudowie chodników, zaplecza zasilającego i obsługującego fontannę. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie jest oświadczenie Beneficjenta o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, naliczanego w związku z realizacją inwestycji, uznawanego za wydatek kwalifikowany projektu. Jednocześnie Beneficjent jest zobowiązany do posiadania interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania podatku, wydanej przez upoważniony do tego organ. Inwestycja jest realizowana przez Gminę i faktury za wykonane w ramach projektu prace wystawiane są na Gminę, jako podatnika podatku od towarów i usług. Po realizacji inwestycji budynki oraz otaczający je teren nadal będą udostępnione nieodpłatnie dla zwiedzających i pozostaną częścią majątku Gminy przez okres co najmniej 5 lat. Nie zostaną sprzedane, ani wydzierżawione, w związku z czym nie będą źródłem dochodu. Ponadto kamienice mają charakter społeczno-kulturalny, służą mieszkańcom Gminy i nie są wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej. Funkcjonowanie ich wraz z prowadzoną w nich działalnością wystawienniczą i kulturalną nie generuje przychodu.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie sprowadzające się do kwestii:

Czy istnieje możliwość odzyskania przez Gminę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na ww. zadanie...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego przy realizacji inwestycji z powodu braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cytowanego powyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że skoro efekty realizowanego projektu – jak wskazała Gmina – nie będą służyć czynnościom opodatkowanym, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
ITPP1/443-1149/14/BK | Interpretacja indywidualna

projekt
ILPP4/443-477/14-2/BA | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.