ITPP2/443-1774/14/KT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego remontu chodnika wokół kościoła.
ITPP2/443-1774/14/KTinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. dofinansowanie
 3. fundusz unijny
 4. odliczenie podatku
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. parafia
 7. projekt
 8. projekt pomocowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 12 stycznia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „R.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia nie prowadzi i nie zamierza prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. W roku 2014 Parafia podpisała umowę z Samorządem Województwa na realizację projektu pn. „R.”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zadanie zostało zrealizowane w dniu 23 grudnia 2014 r. Operacja polegała na wyremontowaniu chodnika wokół zabytkowego kościoła parafialnego oraz zagospodarowaniu terenu zielenią.

W ramach operacji zaplanowano wykonanie następujących prac budowlanych:

 • opaska z kamienia płukanego 154 m2,
 • utwardzenie kostki brukowej szarej i czerwonej 418,5 m2,
 • utwardzenie z kostki granitowej 10 m2,
 • osadzenie obrzeży trawnikowych przy ścieżce 182 m bieżące,
 • dodatkowe obrzeża trawnikowe przy opasce z kamieni 59 m bieżące,
 • wykonanie trawnika z zasianiem trawy 79 m2.

Jest to szczegółowy zakres wykonanych w ramach zadania prac, na które została wystawiona przez wykonawcę faktura VAT.

Celem operacji jest umożliwienie mieszkańcom i turystom dostępu do lokalnego zabytku, poprzez remont chodnika. W wyniku realizacji projektu Parafia nie osiągnęła żadnego przychodu. Efekty realizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług i będą udostępniane nieodpłatnie i bez żadnych ograniczeń dla wszystkich osób pragnących z nich korzystać.

Po zrealizowaniu projektu Parafia wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o płatność. Wartość zadania została określona na kwotę 62.627,00 zł, poziom dofinansowania wynosi 50.000,00 zł. Zadanie to nie będzie stanowiło przedmiotu działalności gospodarczej. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Parafia jest podmiotem, który nie prowadzi działalności gospodarczej i jednocześnie nie jest „płatnikiem” podatku od towarów i usług, z tego też powodu nie może w żaden sposób odzyskać podatku od towarów i usług od zrealizowanego zadania. Faktury dotyczące nabycia towarów i usług w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia zostały wystawione na Parafię.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013, pomoc nie obejmuje podatku od towarów i usług, jeżeli możliwe jest jego odzyskanie. W przypadku braku takiej możliwości, podatek od towarów i usług jest kosztem kwalifikowanym i jest możliwy do sfinansowania w ramach dotacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia przez Parafię podatku od towarów i usług w związku z wydatkami związanymi z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Operacja, którą Parafia zrealizowała, nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Brak jest zatem podstaw prawnych do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury, którą Parafia otrzymała po realizacji zadania od wykonawcy. Zrealizowane zadanie nie będzie przynosiło dochodów dających możliwość odliczenia podatku od towarów i usług. Podatek naliczony związany z realizacją zadania będzie zatem kosztem kwalifikowalnym.

Ponadto art. 88 ust. 4 ww. ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, bowiem efekty projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Zatem Parafia nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu zrealizowanego projektu. Tym samym, z tego tytułu nie będzie miała prawa do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zdaniem Parafii, zrealizowana inwestycja jest zadaniem publicznym, służącym dobru wspólnemu wszystkich parafian. Parafia nie będzie czerpała opodatkowanych dochodów, ponieważ korzystanie z kościoła, jak i terenu do niego przyległego, będzie nieodpłatne. Parafia nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi związane z realizacją tej inwestycji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano we wniosku – Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a nabyte, w celu remontu chodnika wokół kościoła, towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu Ministra Finansów.

Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.