ITPP2/443-1733/11/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2011 r. (data wpływu 13 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem w dniu 26 lipca 2011 r., realizuje projekt. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 7 -Infrastruktura społeczeństwa informatycznego (85%) oraz z wkładu własnego Beneficjenta (15%). W wyniku realizacji ww. projektu powstanie laboratorium dedykowane do nauki w zawodzie informatyk. Planowane rozwiązania sprzętowe i programowe w zakresie pamięci masowych spowodują, że Uniwersytet stanie się jedną z nielicznych placówek w regionie, umożliwiających zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia w tym zakresie. W celu realizacji założeń projektu zaplanowano zakup serwera obliczeniowego, karty (...), serwera pamięci masowych - typ I, serwera pamięci masowych - typ II, tablicy interaktywnej oraz usług związanych z przygotowaniem studium wykonalności, przeprowadzeniem audytu projektu oraz jego promocją.

Zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu, przedmiotowa interpretacja prawa podatkowego niezbędne jest do końcowego rozliczenia projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Uniwersytet ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od zakupów w zakresie przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawową zasadą do realizacji prawa do odliczania podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tegoż podatku z czynnościami opodatkowanymi. Uniwersytet stwierdził, że realizacja przedmiotowego projektu nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Usługi przewidziane w ramach tego projektu będą świadczone nieodpłatne.

Powstałe w wyniku realizacji projektu laboratorium służyć będzie:

  • polepszeniu jakości kształcenia studentów kierunków informatycznych oraz dostosowaniu kształcenia do potrzeb i oczekiwań gospodarki,
  • podniesieniu poziomu kompetencji technicznych osób uzyskujących tytuł inżyniera i/lub magistra inżyniera informatyka,
  • wyposażeniu RCl w nowoczesny sprzęt dydaktyczno-laboratoryjny.

Biorąc pod uwagę powyższe Uniwersytet uważa, iż realizując ww. projekt w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi tego podatku i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. odnoszących się do zakupów, które muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Natomiast przepisy rozdziału 5 powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Uniwersytet realizuje projekt polegający na utworzeniu laboratorium do nauki w zawodzie informatyk. W ramach ww. przedsięwzięcia zaplanowano zakup serwera obliczeniowego, karty (...), serwerów pamięci masowych - typ I i II, tablicy interaktywnej oraz usług związanych z przygotowaniem studium wykonalności, przeprowadzeniem audytu projektu oraz jego promocją. Realizacja przedmiotowego projektu nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi, bowiem usługi świadczone będą nieodpłatnie.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Uniwersytetowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupy dokonane w ramach realizacji projektu nie będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o które się ubiega nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.