ITPP2/443-1694/14/KT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.
ITPP2/443-1694/14/KTinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. dofinansowanie
 3. fundusz unijny
 4. gmina
 5. odliczenie podatku
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. projekt
 8. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 22 grudnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „Z.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „Z.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina, w okresie od 28 lipca 2008 r. do 18 stycznia 2010 r., realizowała projekt pn. „Z.”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Urząd jest jednostką budżetową - organem administracyjno-podatkowym jednostki samorządu terytorialnego - powołaną do jej obsługi.

Urząd jest podatnikiem podatku od towarów i usług ma nadany NIP, gdyż w latach 1990-1994 prowadził bezpośrednio obsługę zarządu lokalami oraz obsługę gminnych wodociągów. Jednak w momencie utworzenia zakładu budżetowego, tj. dnia 15 września 1994 r. - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - wszelkie zadania w tym zakresie przeszły, jako zadania statutowe, do tego Zakładu. Urząd zajmuje się wyłącznie zadaniami administracyjnymi, podatkami i nie prowadzi działalności gospodarczej. Zakupiony samochód został przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wybór oferenta na dostawę samochodu wyłoniony został na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Umowa na dostawę samochodu została zawarta w dniu 9 października 2009 r. Samochód został odebrany w dniu 28 grudnia 2009 r. (faktura z dnia 28 grudnia 2009 r.). Do ceny netto (600.000,00 zł) dostawca doliczył VAT w wysokości 7% (42.000,00 zł), faktura została opłacona w dniu 13 stycznia 2010 r. Urząd oraz OSP nie świadczą i nie będą świadczyć odpłatnych usług samochodem pożarniczym, gdyż służy on i będzie nadal służył do celów statutowych OSP, tj. gaszenia pożarów, likwidacji skutków zagrożeń, w tym ekologicznych i wypadków drogowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina, bądź Urząd Gminy, mogą odzyskać opłacony podatek od towarów i usług z tytułu realizacji przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, ani Gmina, ani Urząd, nie mogą odliczyć opłaconego podatku od towarów i usług. Gmina jest wnioskodawcą dla zrealizowanego projektu i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Urząd (jednostka powołana do obsługi Gminy nieposiadająca osobowości prawnej) był realizatorem projektu. Urząd nie świadczy żadnych odpłatnych usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z których mógłby odzyskać zapłacony przy nabyciu samochodu pożarniczego podatek. Uzyskane środki finansowe nie są środkami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008 r., z późn. zm.) oraz § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (przepisy obowiązujące w momencie nabycia samochodu przeciwpożarowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powyższego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Uprzednio powyższe kwestie były uregulowane w analogiczny sposób m.in. w:

 1. rozdziale 10 oraz w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), które obowiązywało od dnia 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.;
 2. rozdziale 9 oraz w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w związku z realizacją przedmiotowego projektu ani Gminie, ani Urzędowi, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, ponieważ – jak wynika z wniosku - nie jest on i nie będzie wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej Gminy, czy Urzędu (służy do celów statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej). Nie przysługuje również prawo do odzyskania tego podatku, gdyż uzyskane dofinansowanie nie stanowi środków, o których mowa w powołanych rozporządzeniach Ministra Finansów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.