ITPP2/443-1661/14/AP | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tyt. realizacji projektu.
ITPP2/443-1661/14/APinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2014 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego od zakupów dokonanych w ramach projektu pn.: „B.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego od zakupów dokonanych w ramach projektu pn.: „B.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet utworzony został na mocy ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. Jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury.

Uniwersytet jest czynnym podatnikiem VAT. Podstawowa działalność - usługi edukacyjne - podlega zwolnieniu od podatku. Badania naukowe służące rozwojowi nauki nie podlegają opodatkowaniu. Natomiast prace badawcze wykonywane na zlecenie, których celem jest osiągnięcie przychodu, podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT. Uczelnia osiąga również przychody z wynajmu pomieszczeń, posiada stacje Dydaktyczno-Badawcze prowadzące działalność zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną.

Uczelnia prowadzi rozbudowaną ewidencję finansowo-księgową pozwalającą na ewidencjonowanie zakupów zgodnie z ich przeznaczeniem i źródłem finansowania. W związku z powyższym możliwe jest całkowite odliczenie podatku (przy działalności opodatkowanej), częściowe (przy działalności mieszanej) i brak odliczenia (w przypadku działalności zwolnionej).

Uniwersytet realizuje projekt pod nazwą „B.”, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego 2007-2013, Osi priorytetowej Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji.

W ramach projektu zaplanowano budowę nowego obiektu oraz modernizację już istniejącego. Nowy obiekt przeznaczony będzie do prowadzenia prac badawczych w zakresie dietetyki i profilaktyki żywieniowej, fizjologii, biooceny żywności, oceny instrumentalnej żywności i potraw. Natomiast w modernizowanej infrastrukturze realizowane będą zadania badawcze w zakresie technologii gastronomicznej. W ramach Centrum będą prowadzone badania naukowe nad żywieniowymi i behawioralnymi uwarunkowaniami otyłości i chorób metabolicznych, współzależnością wzorów spożycia żywności i ryzykiem chorób żywieniowo-zależnych, efektywnością profilaktyki i edukacji żywieniowej skierowanej na wydłużenie życia i poprawę jego jakości u ludzi w różnym wieku.

Głównym założeniem projektu jest przygotowanie Uniwersytetu do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki oraz rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych w zakresie gastronomii, dietetyki i biooceny żywności. Utworzenie Centrum umożliwi prowadzenie, na europejskim i światowym poziomie, działalności naukowo-badawczej z zakresu gospodarki żywnościowej, oraz produkcji rolno-spożywczej. Będzie to związane z unowocześnieniem infrastruktury naukowo-badawczej, ukierunkowanym na rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Uczelni. Pozwoli na stworzenie nowoczesnego zespołu specjalistycznych laboratoriów w pełni przystosowanych do prowadzenia na najwyższym poziomie badań w ww. zakresie, przyczyni się także do powstania na Uniwersytecie nowoczesnego ośrodka rozwoju i dyfuzji innowacji w zakresie nauk o żywności. Ośrodek będzie wspierał specjalistów branży gastronomicznej oraz dietetyków i edukatorów pod względem wiedzy i praktycznego zastosowania metod produkcji żywności i potraw dostosowanych do wymagań organizmu ludzi w różnych wieku, zdrowych i w stanach chorobowych oraz będzie współpracował z gospodarką regionu oraz organami administracji państwowej i samorządowej w rozwiązywaniu konkretnych problemów z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i profilaktyki żywieniowej, a także będzie bezpośrednio upowszechniał wiedzę żywieniową wśród ludności. Głównym przeznaczeniem kupionego w ramach projektu sprzętu laboratoryjnego będzie prowadzenie niezależnych prac badawczych, służących wyłącznie powiększaniu zasobów wiedzy i pogłębianiu rozumienia badanych zjawisk. Wyniki prac badawczych i rozwojowych zrealizowanych przy wsparciu zakupionej aparatury będą ogólnodostępne oraz publikowane w dostępnej literaturze krajowej i zagranicznej. Dodatkowo upowszechniane będą poprzez artykuły w prasie specjalistycznej, prezentację wyników badań na konferencjach, poprzez szkolenia, wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe itp.

Dostęp do usług realizowanych przy wsparciu realizowanej inwestycji będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych współpracą podmiotów zewnętrznych (publicznych i prywatnych). W okresie trwałości projektu i w okresie referencyjnym dostęp ten będzie niekomercyjny (bez opłat).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet miał możliwość odzyskania podatku VAT od zakupów i usług w zakresie przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Podstawową zasadą do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Realizacja projektu inwestycyjnego pod nazwą „B.” nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi.

Realizowana inwestycja przyczyni się do wzrostu znaczenia działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu w regionie, kraju, a także na arenie międzynarodowej. Uzyskane rezultaty badawcze będą bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywane w procesie kształcenia kadr dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, gastronomii, jednostek kontrolnych i naukowo-badawczych. Biorąc pod uwagę powyższe, Uniwersytet uważa, że realizując powyższy projekt w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług i tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Przepisy rozdziału 4 tego rozporządzenia regulują przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Uniwersytetowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, ponieważ – jak wynika z wniosku – efekt realizacji zadania nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IBPP4/443-596/14/PK | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP1/443-986/14/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.