ITPP2/443-1660/14/EK | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na budowie infrastruktury do badań w zakresie medycyny.
ITPP2/443-1660/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie
  2. projekt
  3. uczelnie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na budowie infrastruktury do badań – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na budowie infrastruktury do badań.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet został utworzony na mocy ustawy z dnia ... r. Jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki, sztuki i kultury. Uniwersytet jest podatnikiem VAT czynnym. Podstawowa działalność - usługi edukacyjne - podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Badania naukowe służące rozwojowi nauki nie podlegają opodatkowaniu. Natomiast prace badawcze wykonywane na zlecenie, których celem jest osiągnięcie przychodu. podlegają opodatkowaniu stawką podstawową. Uczelnia osiąga również przychody z wynajmu pomieszczeń, posiada stacje dydaktyczno-badawcze, prowadzące działalność zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną. Uczelnia prowadzi rozbudowaną ewidencję finansowo-księgowa pozwalającą na ewidencjonowanie zakupów zgodnie z ich przeznaczeniem i źródłem finansowania. W związku z powyższym możliwe jest całkowite odliczenie podatku od towarów i usług (przy działalności opodatkowanej), częściowe (przy działalności mieszanej) i brak odliczenia (w przypadku działalności zwolnionej).

Uniwersytet realizuje projekt pt. „...”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Poddziałanie: Inwestycje ... Działanie to jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z rozwoju działalności badawczo - rozwojowej wydziałów nauk medycznych i medycyny weterynaryjnej. Realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o pozwolenie na budowę. Uruchomienie laboratorium medycyny nuklearnej wymaga zakupu sprzętu laboratoryjnego (...) oraz wykonania prac budowlanych (adaptacyjnych) niezbędnych do uruchomienia sprzętu w budynku przychodni .... Zakupiony sprzęt będzie służył wyłącznie do prac badawczo-rozwojowych, które przyczynią się do rozwoju lub stworzenia nowych produktów/usług/technologii. Zakupiona aparatura nie będzie przeznaczona do produkcji zarobkowej, nie powstaną nowe wzory przemysłowe. W ramach realizowanego projektu prowadzone będą prace badawcze w dziedzinach:

  1. Przygotowanie radioznaczników do diagnostyki w oparciu o....
  2. Kontrola jakości radiofarmaceutyków, analiza dozymetryczna na podstawie badań fantomowych, eksperymentalnych oraz badań klinicznych, transfer danych i ich wykorzystanie kliniczne oraz naukowe wraz z analizą możliwości wykorzystania obrazów hybrydowych, łączonych badań strukturalnych, takich jak tomografia komputerowa (CT) oraz rezonans magnetyczny (MR) z badaniami scyntygraficznymi SPECT (...).
  3. Opracowanie i nadzór merytoryczny nad badaniami eksperymentalnymi, następnie badaniami klinicznymi, w szczególności wykonanie badań randomizowanych procedur diagnostyczno-terapeutycznych w celu wprowadzenia analizowanych procedur badawczo-rozwojowych do wykorzystania klinicznego.

Wyniki badań przeprowadzone w laboratorium medycyny nuklearnej zostaną nieodpłatnie przekazane i wdrożone w przedsiębiorstwach branży medycznej. W chwili obecnej Uczelnia podpisała 5 listów intencyjnych z przedsiębiorcami deklarującymi chęć współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem laboratorium medycyny nuklearnej. Dostęp do wyników badań realizowanych w ramach projektu będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych współpracą podmiotów zewnętrznych (publicznych i prywatnych). W okresie trwałości projektu i w okresie referencyjnym dostęp ten będzie niekomercyjny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od zakupów i usług w zakresie przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując powyższy projekt w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Podstawową zasadą do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Realizacja projektu inwestycyjnego pod nazwą „...” nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Realizowana inwestycja przyczyni się do wzrostu znaczenia działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu w regionie, kraju, a także na arenie międzynarodowej. Ułatwi pozyskiwanie środków na realizację grantów badawczych, przyczyni się do rozwoju naukowego pracowników wydziału nauk medycznych, a co za tym idzie do podwyższenia poziomu kształcenia przyszłych lekarzy. Uzyskane rezultaty badawcze będą ogólnodostępne, publikowane w dostępnej literaturze krajowej i zagranicznej, upowszechniane przez artykuły w prasie specjalistycznej, prezentację wyników badań na konferencjach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a przywołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w związku z realizacją projektu Uniwersytetowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o ile – jak wynika z treści wniosku – jego realizacja nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Uniwersytet nie będzie miał również prawa do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 przywołanego wyżej rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.