ITPP2/443-1628/14/EB | Interpretacja indywidualna

Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
ITPP2/443-1628/14/EBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „A...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „A...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie realizuje operację pn. „A...” Oś 4 – Leader w ramach PROW 2007-2013, Działanie 4.1.3 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Operacja jest realizowana w świetlicach i szkołach Gminy. Doposażona zostanie świetlica wiejska w miejscowości P. będąca własnością Gminy, którą Stowarzyszenie użytkuje nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia. W ramach operacji są przeprowadzane dwa działania, które odegrają istotną rolę w rozwoju dziecka – sztuka, w tym teatr i muzyka. Pierwsze działanie – organizacja zajęć kulturalnych pod hasłem „S.” – jest skierowane do mieszkańców Gminy. Zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich oraz w szkołach na terenie Gminy. Czas trwania obejmuje 12 spotkań po 3 godziny co stanowi łącznie 36 godzin karaoke. Promocja obejmuje plakaty i ulotki. Udział w przedstawieniach jest ogólnodostępny i bezpłatny. Przygotowaniem repertuaru i doborem piosenek do zajęć muzycznych zajmie się kierownik projektu. Udział w zajęciach zakończy się przeprowadzeniem konkursu karaoke. W ramach działania zostanie zakupiony sprzęt projekcyjny (projektor, ekran, mikrofony do karaoke, mikser, płyty do karaoke, laptop), który będzie przechowywany w siedzibie Stowarzyszenia. Drugie działanie polega na organizacji przedstawień teatralnych dla dzieci i ich rodzin w następujących miejscowościach: P., D., M., K., P., K., R., B., M., Ż., S., D.P., Z. „A”. Do wykonania tego zadania zostanie zatrudniona profesjonalna grupa teatralna specjalizująca się w tej dziedzinie. Dobraniem odpowiednich osób zajmie się kierownik projektu. Adresatami zadania są mieszkańcy Gminy – dzieci, młodzież, rodziny. Celem operacji jest pobudzenie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych poprzez wspólne uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych i karaoke, stworzenie dodatkowych możliwości spędzania wolnego czasu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości P. w sprzęt multimedialny. Zakupiony sprzęt multimedialny będzie udostępniany mieszkańcom do nieodpłatnego użytkowania, a tym samym nie będzie podlegać czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, co wyklucza możliwość odliczenia tego podatku. Stowarzyszenie nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizowanym projektem Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, bowiem zakupione w ramach projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane odpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego projektu, gdyż – jak wynika z treści wniosku – dokonane zakupy nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.