ITPP2/443-1611/14/KT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego nabycia sprzętu komputerowego.
ITPP2/443-1611/14/KTinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odliczenie podatku od towarów i usług
 5. projekt
 6. projekt pomocowy
 7. szkoły
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu dotyczącego nabycia sprzętu komputerowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu dotyczącego nabycia sprzętu komputerowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zespół Szkół (dalej ZS) jest zespołem szkół ..., świadczącym usługi edukacyjne w publicznym systemie oświaty. W roku 2009 ZS złożył wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2007-2013. Wnioskowany sprzęt komputerowy przeznaczony jest wyłącznie na cele edukacyjne i stanowi wyposażenie klas lekcyjnych, jako pomoce dydaktyczno-naukowe w procesie realizacji programów nauczania. Jako podmiot świadczący usługi edukacyjne zwolnione od podatku od towarów i usług, ZS wystąpił o przyznanie dofinansowania w kwotach brutto. Po przyznaniu dofinansowania, w grudniu 2009 r. zakupiono wnioskowany sprzęt komputerowy, którego część, zgodnie z obowiązującymi przepisami, objęta była stawką VAT 22%. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone bezpośrednio przez ZS, który był bezpośrednim nabywcą towarów i usług (faktury wystawiono bezpośrednio na ZS, a płatności za nie również zostały zrealizowane bezpośrednio z rachunku Zespołu Szkół). Dodatkowo, w ramach założonych kosztów realizacji projektu, dofinansowaniu podlegało również przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu, sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu przeprowadzenia procedury przetargowej oraz koszt promocji zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (wykonanie nalepek na nabyty sprzęt, informujących o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej). Wszystkie powyższe usługi objęte były 22% stawką VAT i wiązały się bezpośrednio z celem projektu, tj. nabyciem sprzętu komputerowego i pomocy naukowych na potrzeby optymalizacji procesu kształcenia w publicznym systemie oświaty. Bez zapewnienia realizacji tych usług (opracowanie studium wykonalności i wniosku, opracowanie SIWZ, promocja projektu), niemożliwe byłoby uzyskanie przyznanego dofinansowania. Całość nabytych towarów i usług wykorzystywana jest przez ZSwyłącznie w realizowanych celach edukacyjnych, świadczonych na rzecz uczniów bezpłatnie w publicznym systemie oświaty. Ze względów formalnych, w celu zweryfikowania trwałości projektu, niezbędne jest uzyskanie przez ZS interpretacji indywidualnej potwierdzającej, że nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług, w związku z czym zasadne było dofinansowanie zrealizowanego projektu w kwotach brutto.

Zespół Szkół świadczy nieodpłatne usługi edukacyjne w ramach zadań statutowych Szkoły oraz czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, takie jak wynajem pomieszczeń (sal technologicznych innych, aniżeli te doposażone w sprzęt w ramach opisywanego projektu). Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług zostało złożone w dniu 17 września 2013 r., zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług, a także czynności zwolnione od podatku - wydawanie legitymacji i duplikatów legitymacji i świadectw.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ZS ma możliwość odzyskania podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenach nabytych towarów i usług w związku z realizacją opisanego projektu. Działalność ZS w zakresie usług edukacyjnych w publicznym systemie oświaty jest zwolniona od podatku od towarów i usług, tak więc wszystkie koszty ponoszone wyłącznie w celu świadczenia tych usług muszą być rozliczane w cenach brutto i nie ma on możliwości odzyskania zawartego w nich podatku, gdyż dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powyższego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Uprzednio powyższe kwestie były uregulowane w analogiczny sposób w:

 1. rozdziale 10 oraz w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), które obowiązywało od dnia 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.;
 2. rozdziale 9 oraz w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.;
 3. rozdziale 9 oraz w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649, z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r.;
 4. w rozdziale 9 oraz w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w związku z realizacją przedmiotowego projektu ZS nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do odzyskania tego podatku, gdyż uzyskane dofinansowanie nie stanowi środków, o których mowa w powołanych rozporządzeniach Ministra Finansów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.