ITPP2/443-1366/14/EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów: pn. „B...” oraz pn. „B...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów: pn. „B...” oraz pn. „B...”.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Stowarzyszenie w związku z przyznaniem pomocy finansowej i zawarciem umów z Urzędem Marszałkowskim w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 – Leader „Małe projekty” realizuje zadania: pn. „B...” oraz „B...”. Pierwszy z wymienionych projektów polega na rekreacyjno-wypoczynkowym zagospodarowaniu terenu położonego w centrum miejscowości B. Operacja ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi. W ramach zagospodarowania terenu wykonano boisko do piłki siatkowej, miejsce na ognisko, ławki wypoczynkowe, nasadzenia roślinności, zamontowano ogrodzenie drewniane i lampy solarowe, a także utwardzono teren oraz przeprowadzono prace ziemne. Przedsięwzięcie miało na celu stworzenie i udostępnienie dla lokalnej społeczności idealnego i komfortowego miejsca wypoczynku i rekreacji.

Natomiast drugie zadanie ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz zwiększenie stanu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej miejscowości J. W ramach zagospodarowania terenu wykonano boisko do piłki siatkowej, miejsce na ognisko, ławki wypoczynkowe, nasadzenia roślinności, zamontowano lampy solarowe, a także utwardzono teren oraz przeprowadzono prace ziemne. W wyniku operacji powstała atrakcyjna infrastruktura turystyczna oraz bezpieczne i funkcjonalne miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, poprzez sport i wypoczynek.

Realizacja obu projektów nie generuje żadnych dochodów. W związku z realizacją zadań Stowarzyszenie nie będzie pobierać żadnych opłat z tytułu wykorzystywania wybudowanej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i turystyczno-rekreacyjnej, gdyż będzie ona ogólnodostępna dla ogółu społeczeństwa. Ponadto nie będą również zawierane żadnego rodzaju umowy cywilnoprawne dotyczące dzierżawy, wynajmu, itp. zagospodarowanych terenów. Powstała infrastruktura stanowi własność Stowarzyszenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek, który został naliczony i zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawców świadczących usługi związane z realizacją ww. zadań...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym w art. 15 przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W związku z powyższym Stowarzyszenie uważa, że nie przysługuje prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawców świadczących usługi związane z realizacją ww. zadań. Ponadto Stowarzyszenie pragnie nadmienić, że nie jest podatnikiem VAT czynnym i nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, który został naliczony. Stowarzyszenie stwierdziło, że podatek który został naliczony i ujęty w dokumentach potwierdzających realizacje obu zadań nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. Wskazało, że podatek naliczony przez wykonawców wyżej wymienionych operacji stanowi koszt projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu, które nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego opisanych projektów, ze względu na brak związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.