ITPP2/443-1365/14/EB | Interpretacja indywidualna

Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
ITPP2/443-1365/14/EBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. parafia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów: pn. „U...” oraz pn. „B...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów: „U...” oraz pn. „B...

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Parafia w związku z przyznaniem pomocy finansowej i zawarciem umów z Urzędem Marszałkowskim w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 – LEADER „Małe projekty” realizuje zadania: pn. „U...” oraz pn. „B...”. Pierwszy z wymienionych projektów ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości z zachowaniem potencjału kulturowego i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. W ramach realizacji operacji utworzona zostanie ścieżka spacerowo-dydaktyczna z 10 tablicami informacyjnymi zawierającymi opisy i zdjęcia najważniejszych atrakcji kulturowych i krajobrazowo-przyrodniczych Gminy oraz 6 lamp solarowych i 5 ławek wypoczynkowych. Wszystkie elementy, tj. ławki, lampy, tablice będą stylizowane na XIX w. aby w pełni harmonizowały się z istniejącym w pobliżu zabytkowym kościołem wraz z otaczającą go infrastrukturą. Stylizacja taka przyczyni się do stworzenia jednolitego i niepowtarzalnego miejsca stanowiącego atrakcję turystyczną oraz umożliwiającego rozwój więzi lokalnych i integrację społeczną.

Natomiast drugie zadanie ma na celu podniesienie atrakcyjności miejscowości poprzez montaż lamp solarowych, ławek i tablic informacyjnych wraz z wydaniem folderów informacyjnych. W ramach realizacji operacji na szlaku przy zabytkowym kościele w miejscowości L. zamontowane zostaną 3 tablice informacyjne (opis i zdjęcie lokalnych atrakcji turystycznych), 2 lampy solarne i 2 ławki oraz 1 tablica promująca projekt. Ponadto opracowane i wydane zostaną materiały promocyjne ukazujące walory turystyczne i przyrodnicze Gminy. W związku z realizacją zadania wnioskodawca korzysta z usług przedsiębiorstw zajmujących się usługami ogólnobudowlanymi oraz pracowni reklamowych odpowiedzialnych za wykonywanie materiałów i gadżetów promocyjnych. Realizacja obu projektów nie generuje żadnych dochodów. W związku z realizacją zadań Parafia nie będzie pobierać żadnych opłat z tytułu wykorzystywania wybudowanej infrastruktury wypoczynkowej i rekreacyjno-turystycznej oraz opracowanych materiałów promocyjnych, gdyż będą one ogólnodostępne dla ogółu społeczeństwa i turystów. Ponadto nie będą również zawierane żadnego rodzaju umowy cywilnoprawne dotyczące dzierżawy, wynajmu, itp. zagospodarowanych terenów. Powstała infrastruktura i materiały promocyjne stanowią własność Parafii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia ma prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek, który został naliczony i zawarty w fakturach wystawionych przez przedsiębiorców dostarczających towary i usługi oraz prace budowlane w ramach realizowanych zadań...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawdo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez przedsiębiorców dostarczających poszczególne towary i usługi oraz wykonujących prace budowlane w ramach realizowanych zadań. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym w art. 15 przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Parafia pragnie nadmienić, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku, który został naliczony i ujęty w dokumentach potwierdzających realizację obu zadań, gdyż nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną. Parafia stoi na stanowisku, że podatek naliczony przez przedsiębiorców dostarczających towary i usługi oraz wykonujących prace budowlane w ramach realizowanych operacji stanowi koszt projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Parafii, która nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego opisanych projektów, ze względu na brak związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.