ITPP2/443-1344/14/EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 1 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „O...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „O...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Parafia realizuje projekt pn. „O...”, w ramach Działania 4.1.3 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013. Na ten cel na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Parafia uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Projekt realizowany był od czerwca 2014 r., płatności za wykonane prace dokonano w lipcu 2014 r. Obecnie Parafia przygotowuje się do złożenia do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o płatność za zrealizowaną operację. W ramach projektu Parafia wykonała odnowienie więźby dachowej oraz pokrycia dachowego kaplicy i dzwonnicy w kościele w miejscowości S. Powyższe prace zostały udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez wykonawcę na rzecz zleceniodawcy. Efekty zrealizowanego projektu mają związek z wykonywaną posługą duszpasterską, niepodlegającą opodatkowaniu. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów art. 15 „ust. 1” ustawy z dnia 11 marca 2004 r., nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, w związku z czym nie odlicza tego podatku. Parafia nie figuruje w ewidencji urzędu skarbowego jako zarejestrowany i czynny podatnik podatku od towarów i usług. W przedmiotowym projekcie Parafia wykazała koszty podatku od towarów i usług jako koszty kwalifikowane, gdyż nie może dokonać odliczenia tego podatku, jak również nie może ubiegać się o zwrot podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego przy zakupach towarów i usług dokonanych w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może dokonywać odliczenia podatku od towarów i usług, jak również nie może ubiegać się o jego zwrot w ramach realizacji przedmiotowego projektu, gdyż nie jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny i nie dokonuje sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki: gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, ponieważ towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Parafia nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, efekty zrealizowanego projektu mają związek z wykonywaną przez Parafię posługą duszpasterską, która nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, zatem zdaniem Parafii, nie może dokonać odliczenia podatku od towarów i usług, jak również nie może ubiegać się o jego zwrot w ramach realizacji przedmiotowego projektu, tym samym podatek dla tej operacji jest kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Parafii, która nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego projektu, ze względu na brak związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 przywołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Końcowo wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.