ITPP2/443-1278/14/KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego modernizacji placówek kształcenia zawodowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „M.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „M.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiatowy ... (dalej: Zespół) realizował projekt Powiatu pn. „M.”, który został beneficjentem projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Głównym celem projektu jest podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz wniesienie udziału w zwiększenie dochodów osób mieszkających na terenach wiejskich. Celem szczegółowym jest wyposażenie dydaktycznego gospodarstwa rolnego w miejscowości B. w maszyny i urządzenia umożliwiające uruchomienie edukacyjno-promocyjnej produkcji biopaliw oraz efektywne kształcenie uczniów w zawodach znajdujących zatrudnienie na obszarach wiejskich. W ramach tego projektu Zespół nabył maszyny i urządzenia rolnicze oraz maszyny do dydaktycznej produkcji biomasy (1. ciągnik rolniczy, 2. ładowacz czołowy, 3. przyczepa robocza, 4. prasa rolująca, 5. rębak, 6. peleciarka, 7. rozdrabniacz do słomy, 8. młyn, 9. pług, 10. czyszczalnia).

Zespół jest jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do: zapewnienia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat, organizacji działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, międzyszkolnych zajęć, międzyszkolnych imprez turystycznych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenia spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. Zespół inicjuje, redaguje i z upoważnienia Zarządu Powiatu realizuje projekty finansowane z funduszy zewnętrznych.

We wniosku aplikacyjnym Zespół został wskazany jako jednostka realizująca projekt.

Zakupy dokonane w ramach projektu nie były związane z czynnościami opodatkowanymi, Zespół nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zespołowi przysługuje prawo do odzyskania podatku zawartego w wydatkach dokonanych w związku z realizowanym projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, maszyny i urządzenia rolnicze nabyte w ramach projektu zostały bezpłatnie przekazane szkole świadczącej usługi edukacyjne zwolnione od podatku (załącznik nr 4 Wykaz usług zwolnionych od podatku - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). W przypadku dokonywania zakupów związanych z takimi usługami nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, Zespół nie ma prawa do odzyskania podatku poniesionego w związku z zakupem maszyn i urządzeń dokonanych w ramach projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wynika z wniosku – Zespół nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu maszyny i urządzenia nie są związane z czynnościami opodatkowanymi (zostały bezpłatnie przekazane szkole), nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich nabycia, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu Ministra Finansów.

Jednocześnie wskazuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii, czy wykonywane przez Szkołę czynności są zwolnione od podatku od towarów i usług, ponieważ zagadnienie to dotyczy innego podmiotu.

Końcowo należy wskazać, że powołany przez Zespół załącznik nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, został uchylony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Unormowania dotyczące usług zwolnionych od podatku od towarów i usług zostały przeniesione bezpośrednio do ustawy o podatku od towarów i usług (w art. 43 dodano w ust. 1 pkt 17–41 oraz ust. 13–20).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.