ITPP2/443-1267/14/EB | Interpretacja indywidualna

Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
ITPP2/443-1267/14/EBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego dotyczącego realizacji projektu pn. „W...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego dotyczącego realizacji projektu pn. „W...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawę ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64 poz. 427). Miejscowość S. leży na obszarze oddziaływania Lokalnej Strategii Rozwoju „K.”. Stowarzyszenie jest jedną z najmłodszych organizacji działających na terenie Gminy D. Według zdiagnozowanych potrzeb LSR, społeczeństwo zamieszkujące obszar wdrażania cechuje niski poziom integracji społecznej. Ponadto odnosząc się do analizy SWOT jedną ze słabych stron jest mała ilość inicjatyw lokalnych służących wspólnemu dobru i mała ilość inicjatyw aktywizujących społeczność. W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie planuje przeprowadzenie szkolenia. Będzie ono bezpłatne dla wszystkich chętnych mieszkańców. Główną potrzebą zgłaszaną przez mieszkańców jest doposażenie miejsca spotkań – świetlicy wiejskiej – w sprzęt AGD i RTV. W ramach zadania Stowarzyszenie planuje zakup: czajnika bezprzewodowego, butli gazowej, kuchenki z piekarnikiem, okapu kuchennego, sztućców (5 kompletów), talerzy małych, dużych i głębokich (zestaw na 50 osób), półmisków (10 szt.), pater do ciast (3 szt.), szklanek (9 kompletów), literatek (9 kompletów), waz (3 sztuki), garnków ze stali nierdzewnej, salaterek (14 szt.), dzbanków 1,5 l (7 szt.), obrusów plamoodpornych (9 szt.), telewizora, odtwarzacza DVD, mikrofonów (2 szt.), zestawu karaoke. Realizacja zadania, poprzez doposażenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD i RTV umożliwi organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców oraz spotkań i innych tego typu inicjatyw. Elementem integracji mieszkańców będzie zorganizowany przez Stowarzyszenia kurs gotowania, który skierowany będzie do 15 osobowej grupy, zarówno do gospodyń domowych, jak i do młodych dziewczyn, a także do panów. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się jak łączyć aromatyczne składniki, aby uzyskać danie o wyjątkowym smaku, ale także pokonają swój strach przed gotowaniem i nauczą się podstawowych technik kulinarnych. Rezultatem realizacji projektu będzie pobudzenie aktywności społecznej oraz samoorganizacji mieszkańców. Poprzez realizację kursu kulinarnego zostanie wzbogacone życie kulturalne miejscowości. Uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje w zakresie „gastronomii”. Realizacja wydarzeń wpłynie na polepszenie kontaktów międzyludzkich oraz rozwijanie jednego z obszarów wiejskich „K.”. Realizacja projektu spowoduje wzrost samoświadomości, zdobycie doświadczenia i wiedzy przez uczestników, a także wzrost integracji i szerzenie idei aktywnego działania społeczności lokalnej. Innowacyjne ukierunkowanie projektu poprzez rozwój Kapitału Ludzkiego w obszarze działania LGD przyczyni się do zaspokojenia oczekiwań społecznych, jakim są oddolne dążenia mieszkańców wsi do poprawy jakości życia. Połączenie danych zakresów w realizację jednego przedsięwzięcia jest związane z połączeniem ich w jedność – zakupione doposażenie, którego brak w świetlicy, stanowić będzie warunek konieczny do organizacji kursu. Będzie to pierwszy tego typu kurs, chociaż Stowarzyszenie planuje organizację takich kursów cyklicznie, dzięki zakupionemu sprzętowi, który posłuży nie tylko organizacji zajęć, ale również stanowić będzie stałe wyposażenie świetlicy, będzie ogólnodostępny i każdy będzie mógł wyjść z inicjatywą realizacji innych przedsięwzięć, obok cyklicznych zajęć kulinarnych. Zarówno zakup doposażenia, jak i kurs, jako pierwsza tego typu inicjatywa Stowarzyszenia, nie byłyby możliwe bez wsparcia PROW – połączenie dwóch zakresów, dwóch rodzajów działań – doposażenia oraz zajęć edukacyjnych, wynika z konieczności efektywnego realizowania działań (kurs nie odbyłby się bez doposażenia, doposażenie stanowi niezbędny sprzęt potrzebny do realizacji działań w świetlicy, stanowiący jej stałe wyposażenie).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z ww. zakupami w ramach realizacji opisanego zadania...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu objętego PROW nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dlatego też nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego określonego na fakturach zakupu materiałów i usług związanych z tym zadaniem. Prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje z uwagi na brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku, gdyż pozyskane środki nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanego powyżej art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W okresie od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązywały przepisy przywołanego przez Stowarzyszenie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.), w którym regulacje prawne w powyższym zakresie były tożsame.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją opisanego projektu, ze względu na brak związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 przywołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IPTPP1/4512-23/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP1/4512-152/15/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.