ITPP2/443-1164/14/KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego odbudowy ratusza miejskiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „O.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „O.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina zawarła umowę w dniu 28 marca 2012 r. o dofinansowanie projektu pn. „O.”, w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Turystyka”, Działania 2.1 – „Wzrost potencjału turystycznego”, Poddziałania 2.1.5 – „Dziedzictwo kulturowe”, zaplanowanego do wykonania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa zwanym „Instytucją Zarządzającą”. Zgodnie z umową i zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu (31 października 2014 r.), Gmina zobowiązała się do dostarczenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej, na podstawie art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, składanej na zakończenie realizacji projektu.

Opis projektu - przedmiot projektu.

Realizowana inwestycja ma miejsce na obszarze Starego Miasta w miejscowości ... objętego ochroną prawną na mocy wpisu do rejestru zabytków decyzja z dnia 14 kwietnia 1978 r., przy P. działka nr 93, nr 94/1, nr 95/3 i nr 105/1. W ramach projektu odbudowany zostanie budynek zabytkowego ratusza, który zostanie wkomponowany w południową część pierzei Rynku. Stanowić będzie dominantę przestrzenną brakującej pierzei rynkowej dopełniając w ten sposób zabytkowy układ urbanistyczny centrum miasta. Budynek został zaprojektowany jako przyjazny dla osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych, z zapewnieniem dostępu do wszystkich pomieszczeń. W odbudowanym ratuszu znajdować się będzie siedziba władz miasta, taras widokowy, sale wystawowe eksponujące np. kolekcje zegarów, ceramiki czy obrazów, udostępniane bezpłatnie. Z uwagi na charakter budynku, Ratusz będzie odpowiadać wymogom stawianym budynkom użyteczności publicznej. Projektując całość wykonawca został zobowiązany do zapewnienia przestrzenności i przejrzystości układu przyjaznego użytkownikom. W otoczeniu budynku zlokalizowano miejsca do wypoczynku wkomponowujące się w zabytkowy charakter układu urbanistycznego dla osób odwiedzających wystawy zorganizowane w galerii, korzystających z tarasu czy wręcz chcących pozwiedzać centrum.

Gmina poniosła wydatki inwestycyjne na realizację ww. projektu, a w szczególności związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, wykonaniem prac budowlanych, sprawowaniem nadzoru nad pracami, nabyciem materiałów oraz wyposażenia dla funkcji administracyjno-turystycznej. Gmina prowadzić będzie działalność informacyjno-promocyjną, która przybierze charakter działalności nieodpłatnej. Wydatki Gminy związane są wyłącznie z czynnościami nieopodatkowanymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina nie może odzyskać podatku od towarów i usług związanego z wyżej opisaną inwestycją...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina jest organem władzy publicznej, który realizuje zadania na rzecz społeczności lokalnej. Realizowana ww. inwestycja służy realizacji zadań własnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym i nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Zadanie to jest realizowane przez Gminę, co oznacza, że wszystkie faktury wystawiane są na nią. Obiekt, którego dotyczy projekt, pozostanie mieniem komunalnym i będzie wykorzystywany do działalności niekomercyjnej wynikającej z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2013 poz. 594, z późn. zm.) o samorządzie gminnym, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.), które obowiązywało od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., regulowało powyższe kwestie w analogiczny sposób w rozdziale 9 oraz w § 8 ust. 3 i 4.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wynika z wniosku – nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu towary i usługi nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich nabycia, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanych rozporządzeniach Ministra Finansów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.