ITPP2/443-1163/15/EB | Interpretacja indywidualna

Miastu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia usługi nadzoru inwestorskiego.
ITPP2/443-1163/15/EBinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r. ), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia przez Miasto podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „P...– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia przez Miasto podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „P...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miasto ... jest podatnikiem podatku VAT. W 2014 r. realizowało projekt RPO WP 2007-2013 pn. „P...”. Przedmiotem projektu była dostawa i montaż kompletnych instalacji kolektorów słonecznych na 2 budynkach użyteczności publicznej oraz 70 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób fizycznych w Mieście ..., z wyjątkiem budynków, w których prowadzona była działalność komercyjna. Nad całością montażu czuwał inspektor nadzoru. Projektem zostały objęte budynki mieszkalne, zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkalnym (budynki o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2 powierzchni). Nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji udokumentowane było za pomocą faktur VAT wystawionych na Miasto. Wykonanie usługi polegającej na instalacji solarnej zostało zlecone podmiotowi zewnętrznemu. Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych. Natomiast 35% wartości zamontowania kolektorów słonecznych poniósł mieszkaniec Miasta – właściciel nieruchomości – oraz Miasto, jako właściciel 2 budynków użyteczności publicznej. Z każdą osobą fizyczną została podpisana umowa udziału w projekcie. Poszczególni mieszkańcy korzystają z zamontowanych na ich budynkach kolektorów słonecznych na podstawie umowy użyczenia zawartej między Miastem a osobą fizyczną – właścicielem nieruchomości. Kolektory słoneczne zostały zainstalowane na dachach budynków i poprzez system mocowania są z tym budynkiem związane. Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu kolektora słonecznego, pozostają własnością Miasta ... przez cały okres trwałości projektu, t.j. okresu 5 lat, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność z realizacji projektu. Po upływie tego okresu całość zestawu kolektora słonecznego zostanie przekazana na rzecz Właściciela. Przeniesienie prawa własności zostanie uregulowane odrębną umową. Właściciele nieruchomości – osoby fizyczne wniosły wkład własny do przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) wpłaty właścicieli w związku z udziałem w projekcie zostały zaliczone jako darowizny na rzecz Miasta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miasto może odliczyć lub uzyskać zwrot podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu w części dotyczącej pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego nad instalacją układów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez Miasto wpłaty mieszkańców, na rachunek bankowy Miasta z tytułu uczestnictwa w Projekcie, zostały opodatkowane podatkiem VAT. Dążąc do realizacji celu jakim jest ochrona środowiska, ludność zyska nie tylko korzyści materialne w postaci czystego powietrza, ale również konkretni mieszkańcy, uczestniczący w Projekcie, którzy podpisali stosowną umowę z Miastem i przyjęli na siebie określone zobowiązania, odnieśli korzyści o charakterze majątkowym w formie bezpłatnego korzystania z zainstalowanych na swoich budynkach mieszkalnych kolektorów słonecznych, a po okresie trwałości projektu przejmą je na własność. Wpłata mieszkańców była warunkiem podpisania umowy i w konsekwencji zainstalowania układu solarnego na budynku mieszkalnym. Wpłaty mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8% w przypadku instalacji solarnych, w których kolektor słoneczny zainstalowany będzie na dachu jeżeli powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie przekracza 300 m2 lub lokalu mieszkalnego, z którym związany będzie kolektor słoneczny, nie przekracza 150 m2. Zgodne jest to z art. 41 ust. 12-12b, z uwzględnieniem art. 146 a pkt 2 ustawy.

Miastu przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu z Urzędu Skarbowego (zgodnie z właściwymi przepisami ustawy i aktów wykonawczych), podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w ramach projektu, w części projektu dotyczącej instalacji układów kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z faktur za roboty –dostawę i montaż zestawów solarnych służących do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz za prace inspektora nadzoru. W przypadku ww. robót i usług istnieje bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi, skutkującymi powstaniem podatku należnego. Miasto jest podatnikiem VAT czynnym. Spełnione są dwa warunki przysługiwania prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar/usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro Miasto – jak wskazało w treści wniosku – w ramach realizacji projektu wykonało na rzecz mieszkańców prywatnych budynków mieszkalnych usługi instalacji kolektorów słonecznych, które – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług – podlegały opodatkowaniu, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od usług nadzoru inwestorskiego nad instalacją kolektorów słonecznych w części dotyczącej budynków mieszkalnych osób fizycznych, pod warunkiem niezaistnienia okoliczności określonych w art. 88 ustawy, ograniczających to prawo. Należy zauważyć, że spełniona została podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Jednocześnie należy wskazać, że w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego będzie wyższa od kwoty podatku należnego, Miasto ma prawo do wykazania nadwyżki tego podatku do zwrotu na rachunek bankowy.

Należy przy tym zaznaczyć, że kwestia zasadności zwrotu podatku naliczonego nie była przedmiotem oceny tutejszego organu, bowiem taka ocena może być przeprowadzona jedynie w toku prowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy miejscowo organ podatkowy I instancji.

Wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego „z faktur za roboty – dostawę i montaż zestawów solarnych”, gdyż w tym zakresie Miasto nie zadało pytania.

Końcowo należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.