ITPP2/443-1125a/14/AW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
ITPP2/443-1125a/14/AWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. podatek naliczony
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.), uzupełniony w dniu 24 listopada 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „S...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „S...”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest firmą szkoleniowo-doradczą. Nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zajmuje się m.in. obsługą formalną projektów dofinansowanych ze środków publicznych, doradztwem w zakresie zarządzania projektowego, prowadzenia działalności, realizacji inwestycji, obsługą logistyczną szkoleń, prowadzeniem szkoleń i warsztatów, itp. Spółka jest mikroprzedsiębiorcą w fazie intensywnego rozwoju. W celu zwiększenia sprzedaży, podniesienia jakości świadczonych usług oraz wprowadzenia na rynek nowych produktów, prowadzone są liczne przedsięwzięcia rozwojowe. W celu zwiększenia sprzedaży Spółka inwestuje przede wszystkim w przedsięwzięcia skutkujące zwiększeniem doświadczenia w zakresie usług, które sprzedaje lub planuje sprzedawać, oraz w kompetencje pracowników i osób współpracujących, wykonujących usługi sprzedawane przez Spółkę. Jedną z szans jest zdobywanie doświadczenia poprzez realizację projektów własnych oraz w partnerstwie, dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej POKL).

Od dnia 1 lipca 2013 r. Spółka realizuje w partnerstwie projekt „S...”, na podstawie umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, o budżecie 1.376.055,92 zł, którego zakończenie planowane jest na dzień 31 grudnia 2014 r. Jest to projekt szkoleniowy, skierowany do szerokiej grupy przedsiębiorstw zajmujących się pośrednictwem w handlu nieruchomościami. Zadaniem Spółki, jako Partnera projektu, jest organizacja logistyczna szkoleń (zapewnienie wyżywienia, sali, cateringu i noclegów uczestnikom szkoleń) oraz realizacja części zadań w zakresie zarządzania projektem, w tym sporządzanie sprawozdawczości projektu. Do realizacji poszczególnych zleceń zostali wybrani podwykonawcy, którzy przyczynili się do skutecznego i efektywnego wykonania zadania. Doświadczenie, które pozyskała Spółka dzięki organizacji logistycznej szkoleń przyczyniło się m.in. do uzyskania zlecenia polegającego na zapewnieniu cateringu na potrzeby szkoleń w ramach projektu „N.” na rzecz R. (sprzedaż opodatkowana).

Spółka, jako Partner w projekcie, nie wystawia uczestnikom faktur za ich udział w szkoleniach (szkolenia są objęte regułami pomocy publicznej, z racji czego są częściowo płatne, jednak to zadanie drugiego Partnera realizującego projekt). Spółka jednak zaoferowała uczestnikom projektu możliwość zakupu, po roku od rozpoczęcia projektu, indywidualnego raportu z ewaluacji szkoleń, w których dany przedsiębiorca brał udział w ramach projektu. Projekt rozpoczął się w dniu 1 lipca 2013 r., więc od dnia 1 lipca 2014 r. przedsiębiorstwa uczestniczące w szkoleniach mają możliwość zakupu wspomnianych raportów. Raport jest produktem wytworzonym dzięki realizacji projektu, a przychód z jego sprzedaży stanowi przychód w projekcie. W lipcu 2014 r. wystawiono pierwszą fakturę sprzedażową w tym zakresie (sprzedaż opodatkowana stawką 23%), kolejna sprzedaż jest planowana w miarę zainteresowania raportami.

Projektodawcą, a tym samym podmiotem, który fizycznie otrzymał transze dofinansowania w przypadku ww. projektu jest - lider projektu - spółka M. S.A. M. S.A. przekazuje na rzecz Spółki część transzy, przeznaczoną na realizację zadań jej przypisanych, zgodnie z zawartą umową partnerską. Otrzymane przez Spółkę dofinansowanie nie wpływa na cenę wykonywanych przez nią usług. Spółka nie prowadzi sprzedaży szkoleń, na które otrzymuje dofinansowanie, rekrutuje ona uczestników i realizuje szkolenia zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony poniesiony w ramach realizacji projektu „S...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przy czym sądy administracyjne orzekają, że związek przyczynowo-skutkowy może być związkiem pośrednim lub bezpośrednim. W związku z planami wprowadzenia do oferty sprzedaży na rynku komercyjnym usług w zakresie obsługi logistycznej szkoleń, realizacja zadania w ramach ww. projektu miała istotne znaczenie biznesowe i rozwojowe dla Spółki i pozwoliła na uzyskanie zleceń generujących sprzedaż opodatkowaną. Ponadto, realizacja projektu wygenerowała nową sprzedaż opodatkowaną w postaci sprzedaży raportów z ewaluacji dla uczestników szkoleń. Faktury związane z realizacją projektu są pośrednio związane ze sprzedażą opodatkowaną poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynią się do generowania przez podmiot przychodów opodatkowanych. Istnieje związek przyczynowo-skutkowy między poniesionymi wydatkami a sprzedażą opodatkowaną, co - w myśl art. 86 ustawy o VAT - daje możliwość pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów związanych z projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że kwestie dotyczące nieuznania za obrót wkładu własnego wnoszonego przez uczestników szkoleń w ramach projektów „S...” i „K...” oraz prawa do odliczenia, na podstawie art. 90 ustawy, podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektów, zostały rozstrzygnięte w interpretacji ITPP2/443-1125b/14/AW.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.