ITPP1/4512-924/15/JP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca miał możliwość odzyskania w latach 2009-2015 podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xxx na lata 2007-2013?
ITPP1/4512-924/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „xxx- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat xxx w latach 2009-2010 realizował projekt pn.: „xxx” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 – „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, Działanie 5.2 – „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu”. Poddziałanie 5.2.1 – „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny” Regionalnego Programu Operacyjnego xxx na lata 2007-2013. W ramach projektu przebudowano 6,28 km drogi powiatowej, wybudowano 0,072 km sieci kanalizacji deszczowej, 2 zatoki autobusowe oraz chodnik. Oprócz wydatków poniesionych na roboty budowlanew ramach projektu poniesiono również wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestycyjnego i studium wykonalności, promocję projektu oraz inżyniera kontraktu nad realizacją zadania. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło 70% kosztów kwalifikowanych. Rzeczową realizację projektu powierzono Wnioskodawcy, który był wówczas i aktualnie jest jednostką organizacyjną Powiatu powołaną uchwałą Rady Powiatu do wykonywania zadań ogólnie pojętego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu, do którego należy między innymi pełnienie funkcji inwestora. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do wniosku tj. aktualizacja kosztorysu i aktualizacja studium wykonalności zostały poniesione z budżetu Wnioskodawcy. Natomiast wszystkie pozostałe faktury dotyczące realizowanej inwestycji wystawione zostały na beneficjenta tj. na Powiat xxx. Właścicielem projektu po jego zakończeniu jest beneficjent tj. Powiat xxx. Natomiast koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją rezultatów projektu były i są ponoszone przez Wnioskodawcę. Zrealizowany projekt ma charakter inwestycji użyteczności publicznej, której głównym celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych, a nie osiąganie zysków. W rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego xxx na lata 2007-2013 projekt nie był objęty pomocą publiczną i nie generuje dochodu (Wnioskodawca zarządzający efektami projektu nie pobierał i nie będzie pobierał żadnych opłat za korzystanie z wybudowanej infrastruktury). W związku z czym inwestycja nie przynosiła powiatowi dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,a powstałe w ramach projektu mienie nie jest i nie będzie związane z wykonaniem przez powiat czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Na przedmiotowej drodze nie świadczono jakichkolwiek płatnych usług, gdyż droga ma charakter publiczny, ogólnie dostępny i podlega wszystkim zasadom określonym ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Powiat xxx od stycznia 20xx r. jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie był i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W momencie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożono także pisemne oświadczenie, iż zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu powiat nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT. W związku z czym podatek VAT uznano za koszt kwalifikowany w ramach realizowanego projektu. Przed zakończeniem trwałości projektu tj. do dnia xx listopada 20xxr. należy dostarczyć do instytucji zarządzającej m.in. pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego stwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej na podstawie art. 14-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca miał możliwość odzyskania w latach 2009-2015 podatku od towarówi usług w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xx na lata 2007-2013 ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie miał i nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu, ponieważ nie pobierał żadnych opłat za korzystanie z wybudowanej infrastruktury, czyli zrealizowana inwestycja nie generowała i nie generuje dochodu, który stanowiłby podstawę do naliczenia podatku należnego, a powstałe w ramach projektu mienie nie jest i nie będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, nie był również przedmiotem umów cywilnoprawnych. Ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług, bowiem dokonane w ramach realizowanej inwestycji wydatki nie były związane z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT w związku z realizacją projektu tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Wskazać należy, że treść art. 88 ust. 4 ustawy, do dnia 31 grudnia 2013 r., miała następujące brzmienie „obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96,z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Uprzednio powyższe kwestie były uregulowane w analogiczny sposób w:

  1. rozdziale 10 oraz § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 ze zm.), które obowiązywało od dnia 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.;
  2. rozdziale 9 oraz § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm. ), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.;
  3. rozdziale 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r.;
  4. rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), które obowiązywało od dnia 6 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że ze względu na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na roboty drogowe, związanych z realizacją przedmiotowego projektu dotyczącego przebudowy drogi powiatowej. Wnioskodawcy nie przysługuje także prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w powołanych rozporządzeniach.

Ponadto informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.