ITPP1/4512-815/15/IK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP1/4512-815/15/IKinterpretacja indywidualna
  1. kolektory słoneczne
  2. odliczenia
  3. projekt
  4. uczelnie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko -przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym w dniu 9 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „X” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 9 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „X”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (P) oddaje podmiotom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych odpłatnie pomieszczenia, których jest właścicielem. Ogólna powierzchnia budynków Wnioskodawcy wynosi 23.757,94 m2, z tego Uczelnia wynajmuje różną powierzchnię co miesiąc, średnio miesięcznie około 594 m2 co stanowi 2,5% ogólnej powierzchni budynków. Zróżnicowany wynajem powierzchni miesięcznie, zależy od wolnych pomieszczeń w danym czasie. Usługi najmu świadczone w budynkach gdzie są zainstalowane instalacje solarne lecz najemcy nie korzystają z infrastruktury instalacji solarnych i nie przyczyniają się do realizacji założeń celów określonych w projekcie. Wnioskodawca nie prowadzi działalności pozastatutowej świadczonej z wykorzystywaniem budynków infrastruktury instalacji solarnych współfinansowanych ze środków RPOWP. Działalność Wnioskodawcy (Uczelni publicznej) jest finansowana z dotacji budżetu państwa na zadania ustawowo określone oraz może być finansowana z przychodów własnych (art. 92 ustawy o szkolnictwie wyższym). Wnioskodawca pozyskuje przychody własne z różnych tytułów do finansowania działalności statutowych. Są one ograniczone ustawowo w zakresie wydatków i możliwe do wydatkowania tylko na cele statutowe.

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza zwolnienie uczelni wyższych z obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Działalność Uczelni podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług, podatku dochodowego (art. 91 ustawy o szkolnictwie wyższym) korzysta z uprawnień podatnika podatku VAT i przysługuje jej co do zasady prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w zakresie, w jakim służy on czynnościom opodatkowanym.

Wnioskodawcy w okresie 2011-2014 realizował zadanie pn. „X” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V, Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - energia odnawialna: słoneczna. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 75% wysokości kosztów kwalifikowanych Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym w projekcie W wyniku realizacji inwestycji zamontowane zostały zestawy kolektorów słonecznych na nieruchomościach będących własnością P. w S. „Zgodnie z założeniami projektu, określono jego cel nadrzędny (istotny z punktu widzenia otoczenia społeczno-gospodarczego) oraz cele bezpośrednie (odzwierciedlające korzyści dla beneficjenta). Nadrzędnym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego regionu poprzez zwiększenie wykorzystania OZE w P. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku wdrożenia działań projektu polegającego na instalacji kolektorów słonecznych w poszczególnych obiektach stanowiących bazę dydaktyczno-socjalną Uczelni, służących produkcji ciepła do podgrzewania wody użytkowej, a jego odzwierciedleniem będzie również dodatkowy efekt ekologiczny (poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych na etapie produkcji ciepła z wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł, w tym CO2, SO2, pyłów itd.” Główny cel projektu ma istotne znaczenie z punktu widzenia utrzymania istniejącego stanu środowiska oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom rozwoju gospodarczego, a na jego osiągnięcie wpłynie realizacja celów bezpośrednich projektu, które określono następująco: zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną pozyskaną ze źródeł konwencjonalnych przez P. o 529,88 Gj/rok od roku 2015 prowadzące do zmniejszenia emisji CO2 i innych substancji do powietrza, oszczędność kosztów eksploatacyjnych w obiektach P. o 23756,37 PLN/rok od roku 2015.

Wnioskodawca w ramach działalności statutowej uzyskuje doraźne odpłatności za korzystanie przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, na czas określony w umowie do używania lokale lub sale dydaktyczne. Jest to świadczenie odpłatne opodatkowane stawką 23%. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przeniesienie prawa własności nie następuje w zakresie infrastruktury instalacji solarnych. Wynajmujący czyli Uczelnia publiczna użycza lokale, sale na potrzeby własne wynajmujących, przy czym „nie korzystają oni z zasobów kolektorów słonecznych” ani nie realizują założeń nadrzędnych i celów projektu. Działania projektu, polegające na instalacji kolektorów słonecznych w poszczególnych obiektach stanowiących bazę dydaktyczno-socjalną Uczelni, służących produkcji ciepła do podgrzewania wody użytkowej, a jego odzwierciedleniem jest również dodatkowy efekt ekologiczny (poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych na etapie produkcji ciepła z wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł, w tym CO2, SO2, pyłów itd. Realizacja projektu stwarza szansę na poprawę infrastruktury technicznej Szkoły i dostosowanie jej do wymogów Unii Europejskiej (pozytywny wpływ na środowisko naturalne) oraz dalszy rozwój (nowe kierunki/zajęcia). Podatek VAT jest istotną pozycją gospodarki finansowej Uczelni i podlega szczegółowej analizie możliwość jego odzyskania, zwrotu. A zatem poprzez możliwość odzyskania zmniejszeniu ulegają koszty bieżące j jak inwestycyjne działalności uczelni.

Wnioskodawca zaznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, Uczelnia publiczna jako jednostka wykonuje zadania - organ władzy publicznej nie jest podatnikiem od towarów i usług w zakresie realizowanych zadań nałożonych przepisami prawa dla zrealizowania których została powołana (zadania statutowe).

W związku z powyższym opisem zadano pytanie, sprowadzające się do stanowiska, czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu pn. „Wyposażenie obiektów P. w S. w system kolektorów słonecznych do podgrzewania wody” w ramach dofinansowania z funduszy europejskich...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu z dnia 9 listopada 2015 r., nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego ani w całości ani w części z tytułu zamontowania instalacji solarnych zakupionych z funduszy europejskich, gdzie podatek VAT był kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

Wnioskodawca zawiera umowy cywilnoprawne o udostępnienie podmiotom trzecim pomieszczeń, których jest właścicielem. Najemy ponoszą odpłatność z tego tytułu – czynsz. Najemcy, zdaniem Wnioskodawcy, w żaden sposób nie partycypują w realizacji założeń i celów projektu, dlatego nie ma możliwości odzyskania podatku od zamontowanych instalacji. W założeniach projektu określono cele nadrzędne i bezpośrednie, które odbywają się w ramach gospodarowania przez Wnioskodawcę składnikami majątku własnego

Ogólna powierzchnia budynków Wnioskodawcy wynosi 23.757,94 m2, z tego Uczelnia wynajmuje różną powierzchnię co miesiąc, średnio miesięcznie około 594 m2 co stanowi 2,5% ogólnej powierzchni budynków. Zróżnicowany wynajem powierzchni miesięcznie, zależy od wolnych pomieszczeń w danym czasie.

Usługi najmu świadczone w budynkach gdzie są zainstalowane instalacje solarne, najemcy nie korzystają z infrastruktury instalacji solarnych i nie przyczyniają się do realizacji założeń celów określonych w projekcie. Wnioskodawcy nie prowadzi działalności pozastatutowej świadczonej z wykorzystywaniem budynków infrastruktury instalacji solarnych współfinansowanych ze środków RPOWP. Działalność Wnioskodawcy (Uczelni publicznej) jest finansowana z dotacji budżetu państwa na zadania ustawowo określone oraz może być finansowana z przychodów własnych (art. 92 ustawy o szkolnictwie wyższym). Wnioskodawca pozyskuje przychody własne z różnych tytułów do finansowania działalności statutowych. Są one ograniczone ustawowo w zakresie wydatków i możliwe do wydatkowania tylko na cele statutowe.

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza zwolnienie uczelni wyższych z obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Działalność Wnioskodawcy podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług, podatku dochodowego (art. 91 ustawy o szkolnictwie wyższym) korzysta z uprawnień podatnika podatku VAT i przysługuje jej co do zasady prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w zakresie, w jakim służy on czynnościom opodatkowanym.

Wnioskodawcy w swoim stanowisku obok powtórzenia opisu stanu faktycznego, stwierdził w podsumowaniu, że nie ma podstaw do odzyskania podatku vat naliczonego w związku z zakupem kolektorów słonecznych w ramach projektu dofinansowanego z funduszy europejskich pn. „X”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy).

Do dnia 31 grudnia 2013 r. przepis ten brzmiał:

„Kwotę podatku naliczonego stanowi:

  1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
  1. z tytułu nabycia towarów i usług”.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Powyższy przepis do dnia 31 grudnia 2013 r. miał brzmienie:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego uregulowania wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zatem, odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Uprzednio powyższa kwestia była uregulowana w analogiczny sposób w:

  • rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), które obowiązywało od dnia 6 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.
  • rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r., Nr 246 poz. 1649 ze zm.), które obowiązywało od dnia 1 stycznia 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca w latach 2011-2014 realizował projekt w ramach którego zakupione zostały kolektory słoneczne do podgrzewania wody. Wnioskodawca wykonuje działalność statutową (edukacyjną) oraz wynajmuje 2,5 % ogólnej powierzchni budynku (sprzedaż opodatkowana). Jak wskazano we wniosku najemcy „nie korzystają z zasobów kolektorów słonecznych”.

W tak przedstawionym opisie stanu faktycznego, przy założeniu, że faktycznie najemcy „nie korzystają z zasobów kolektorów słonecznych”, a tym samym realizowany projekt nie służy sprzedaży opodatkowanej, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o które się ubiega, nie stanowi środków, o których mowa w powołanych rozporządzeniach.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Końcowo nadmienić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, z którego wynika, że przedmiotowe kolektory słoneczne nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białystoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.