ITPP1/4512-78/15/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku z realizacją projektu będzie możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu x października xxx roku i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. nr 79, poz. 855 z 2001 roku) oraz statutu.

Zgodnie ze statutem celem Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie rozwoju lokalnej edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i wychowawczym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się upowszechnieniem oświaty, kultury oraz sportu i rekreacji,
 3. wyposażanie placówek oświatowych i wychowawczych w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez nich działalności,
 4. ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnoszących kwalifikacje nauczycieli,
 5. wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki oświatowe i wychowawcze,
 6. wspieranie działalności szkół w poszerzaniu oferty edukacyjnej,
 7. wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 8. udzielenie pomocy finansowej przy budowie nowych placówek oświatowych i wychowawczych,
 9. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 10. szeroko rozumiana działalność kulturalna i artystyczna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 11. wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu oraz działań proekologicznych,
 12. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców ... w Unii Europejskiej i łagodzenie negatywnych skutków integracji europejskiej i globalizacji,
 13. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem gminy ...,
 14. przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi,
 15. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 17. promocja i organizacja wolontariatu,
 18. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 19. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 20. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 21. organizowanie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych,
 22. wspieranie edukacji metodą e`lerning,
 23. działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Stowarzyszenie podpisało z Samorządem Województwa ... umowę przyznania dotacji na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Tytuł projektu – „xxxx” z 4 czerwca xxx roku.

Projekt „xxx” skierowany był do społeczności lokalnej, a dokładnie do dzieci i młodzieży szkolnej i był realizowany w 2014 roku. W ramach projektu Stowarzyszenie zorganizowało bezpłatne warsztaty teatralne, taneczne i fotograficzne dla grupy 45 osób. W związku z tym poniosło następujące koszty: wynagrodzenia instruktorów i opiekunów warsztatów, zakup materiałów promocyjnych (plakaty, teczki, długopisy), zakup materiałów papierniczych dla uczniów, wynajem sal oraz sprzętu muzycznego (mikrofon i odtwarzacz CD) na potrzeby zajęć.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją opisanego projektu, tj.: „xxx”, Stowarzyszenie będzie miało możliwość odzyskać podatek od towarów i usług, zawarty w cenach nabywanych towarów i usług...

Zdaniem Stowarzyszenia, uwzględniając art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją opisanych projektów, gdyż nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie uważa również, że nie może ubiegać się o zwrot podatku, ponieważ środki, które uzyska w związku z opisanym projektem, nie zostały wymienione w § 8 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosowanie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.