ITPP1/4512-690/15/EA | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
ITPP1/4512-690/15/EAinterpretacja indywidualna
 1. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 21 lipca 2015r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 21 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W odpowiedzi na konkurs w ramach osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, ogłoszony przez....., Gmina .... jako Beneficjent złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą X. W dniu .... 2013 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą ... a .... o dofinansowanie projektu. Projekt jest kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Gminy ...... o nowe rozwiązania systemowe, aplikacyjne oraz sprzętowe, zapewniające wdrożenie nowych, elektronicznych usług publicznych opartych o poddane procesowi modernizacji oraz integracji systemy aplikacyjne „front-office” i „back-office”, wspomagające realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Gminy..... Celem głównym projektu jest „intensyfikacja wykorzystania ICT do budowy, uruchomienia i upowszechnienia jakościowo nowych usług publicznych oraz wykorzystania ich do usprawnienia procesów administracyjnych, poprzez integracje systemów „back-office” i „front-office” w oparciu o platformę zintegrowanych usług publicznych (SOA/ESB) w tym w szczególności dla procesu obsługi podatków i opłat lokalnych, przekładająca się na wymierne usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej .... do roku 2015”.

Zgodnie z założeniami polityki informatyzacji Wnioskodawca od wielu lat prowadzi ciągły proces budowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz aplikacyjnej zlokalizowanej głównie w siedzibie Urzędu Miasta ....., tworząc podstawy do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem poprzez:

 • integracje systemów aplikacyjnych,
 • zwiększenie centralizacji zasobów,
 • ujednolicenie technologii IT oraz rozwiązań technicznych,
 • konsolidacje zasobów i ich maksymalne wykorzystanie w dostępnej już infrastrukturze, w tym poprzez zwiększenie wirtualizacji zasobów oraz zarządzenia mocą obliczeniową (serwery, zasoby dyskowe),
 • uspójnienie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wymiany danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi miasta.

Kluczowym produktem Projektu zapewniającym „interoperacyjność” usług, ogniskującym w tym zakresie również przyszłe działania Gminy...., jest wdrożenie „......” (PZUP) dostarczającej narzędzia do wymiany danych i integracji usług aplikacyjnych oraz systemowych pomiędzy systemami „front-office” i „back-office”.

Platforma zintegrowanych usług publicznych zostanie zbudowana w oparciu o tzw. infrastrukturę SOA/ESB tzw. szynę danych/szynę usług (ESB) dostarczającą narzędzia do definiowania bezpiecznej oraz technologicznie efektywnej wymiany danych, w tym integracji usług poszczególnych, wymienionych powyżej systemów aplikacyjnych. Środowisko uruchomieniowe dla platformy zintegrowanych usług publicznych zapewniają dwa serwery sprzętowe oraz niezbędne licencje oprogramowania:

 • aplikacyjnego,
 • systemowego.

Drugim, bardzo istotnym obszarem realizacji Projektu jest wdrożenie rozwiązań mających na celu przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej urzędu do wdrożenia systemu EZD, czyli elektronicznego „sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw” dla dokumentacji ewidencjonowanej.

Powyższe działania w obszarze przyszłego „Systemu EZD” obejmują między innymi niezbędną modernizację systemu Mdok, w tym dostosowanie systemu Mdok do wdrożenia profilu zaufanego do użytku wewnętrznego dla pracowników urzędu, wdrożenie tzw. podpisu rozłącznego oraz dostawę sprzętu komputerowego: dwa skanery oraz piętnaście czytników kodu 2D, piętnaście tabletów/notebooków, dwa systemy do wirtualizacji i dwa systemy operacyjne.

Trzecim obszarem realizacji projektu jest opracowanie formularzy usług na ePUAP2 dla wybranej grupy kart usług Urzędu Miasta ......, wspieranych przez wewnętrzne systemy „back-office”. Dotyczy to wdrożenia dwudziestu elektronicznych usług publicznych trzeciej kategorii, wspierających w szczególności usprawnienia procesów: obsługo podatków i opłat lokalnych, obsługi USC oraz ewidencji ludności.

Uzupełnieniem powyższego pakietu usług będzie jeszcze usługa kategorii pierwszej, dostępna na serwisie BIP, informująca o udostępnionych usługach w formie aktywnych formularzy definiowanych na platformie ePUAP. Cechą charakterystyczna tej usługi będzie spójność opisu i odwzorowania karty usług (BIP) z definicją usługi na ePUAP zagwarantowana przez funkcje systemu Mdok oraz mPortal, które zapewniają najpierw pobieranie definicji usługi z ePUAP, ewentualna jej reedycję i automatyczne opublikowanie na BIP, dzięki wdrożonej integracji pomiędzy tymi systemami.

Bezpośrednimi, obligatoryjnymi produktami projektu są:

 • liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – informacja
 • liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja
 • liczba zakupionych serwerów – dwie sztuki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina .... ma możliwość prawną odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...........” na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja niniejszego projektu nie służy do wykonywania czynności opodatkowanych, a Gmina na podstawie obowiązujących przepisów nie ma prawnych możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu:

 1. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;
 2. zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów;
 3. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które w szczególności obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 4. w myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organu władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych;
 5. zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykonywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Gmina zrealizowała projekt pn. „Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych”. Projekt ten służy zapewnieniu „interoperacyjności” usług, poprzez dostarczenie narzędzi do wymiany danych i integracji usług aplikacyjnych oraz systemowych pomiędzy systemami „front-office” i „back-office”. W ramach realizowanego projektu zakupiono sprzęt komputerowy i informatyczny. Jak wskazano we wniosku, realizacja niniejszego projektu nie służy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro jak wynika z wniosku, zrealizowane zakupy nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

Z wniosku nie wynika również, aby środki, które Gmina otrzymała na dofinansowanie zakupów, były środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w powołanym rozporządzeniu. Zatem Gminie nie przysługuje również zwrot podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

projekt
ITPP1/4512-309/15/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.