ITPP1/4512-667/15/JP | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
ITPP1/4512-667/15/JPinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odzyskanie
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Urząd, jako aparat wykonawczy Samorządu Województwa, jest beneficjentem prowadzącym projekt pn.: „xxx”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xxx i xxx na lata 2007-2013. Projekt realizowany w okresie: od xx marca xxx r. do xx czerwca xxx r. Całkowita wartość projektu wynosi xxx zł, wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to xxx zł, a wartość wkładu własnego to xxx zł. Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr ... Zarządu Województwa xxx z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr ... Zarządu Województwa xxx z dnia 19 listopada 2013 r. ze zmianami w sprawie dofinansowania projektu „xxx” nr xxx w ramach Osi Priorytetowej 1 - ”Przedsiębiorczość” Działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, Poddziałanie – Regionalnego Programu Operacyjnego xxx i xxx na lata 2007-2013, beneficjent zobowiązany jest do dostarczania (w przypadku gdy oświadczył, iż podatek VAT jest kwalifikowany) pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej na podstawie art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, składanej na zakończenie realizacji projektu. Interpretacja ma stanowić dowód potwierdzający uznanie ponoszonych w ramach projektu kosztów za kwalifikowane. Podatek VAT ponoszony jest przez Urząd w związku z dokonywaniem zakupów i usług objętych podatkiem VAT, bezpośrednio związanych z realizacją działań zaplanowanych w ramach powyższego projektu. Do działań tych należy zaliczyć m. in.: - Przygotowanie studium wykonalności projektu:

 • Opracowanie projektu logo P. ... w 2 wersjach językowych, opracowanie projektu certyfikatu,
 • Opracowanie regulaminu używania znaku w 2 wersjach językowych,
 • Rejestracja znaku w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w ...,
 • Kampania promocyjna w radio i TV,
 • Artykuły w prasie,
 • Gala „xxx”,
 • Konferencja informacyjno-promocyjna,
 • Promocja w Internecie,
 • Reklama zewnętrzna,
 • Konferencja prasowa,
 • Wizytacje (Francja, Włochy),
 • Audyt zewnętrzny.

Zgodnie z zasadą ogólną podatek VAT może zostać uznany za kwalifikowany, jeśli jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Instytucję Realizującą (tj. Urząd) i nie ma ona prawnych możliwości odzyskania podatku VAT. Za odzyskanie podatku VAT rozumie się odliczanie go od podatku VAT należnego lub zwrot w określonych przypadkach, według warunków ściśle określonych przepisami ww. ustawy. W związku z powyższym Urząd, który jest zarejestrowanym czynnym podatkiem podatku od towarów i usług, wnosi o wydanie interpretacji uzasadniającej brak możliwości odzyskania podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją projektu „P.”. Interpretacja ta zostanie skierowana do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym ... na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu pn.: „xxx”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, ze środków pochodzących z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu własnego samorządu, Urzędowi przysługuje prawo do odzyskania VAT...

Zdaniem Urzędu, podatek VAT powinien być uznany za kwalifikowany, gdyż został on faktycznie i ostatecznie poniesiony w związku z dokonanymi zakupami i usługami związanymi z działaniami zrealizowanymi w projekcie pn. „xxx” , zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xxx i xxx na lata 2007-2013, przez Urząd, który jako instytucja samorządu Województwa, nie ma prawnych możliwości odzyskania podatku VAT, tj. odliczenia go od podatku VAT należnego lub zwrot w określonych przypadkach, według warunków ściśle określonych przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że z okoliczności sprawy nie wynika, aby zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu służyły sprzedaży opodatkowanej, zatem w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.