ITPP1/4512-640/15/JP | Interpretacja indywidualna

Czy Gmina ma możliwość odliczyć podatek VAT w całości lub w części, w odniesieniu do realizowanego projektu pn.: „xxx” (art. 86.1 ustawy o podatku od towarów i usług)?
ITPP1/4512-640/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 30 grudnia 2009 r. Gmina zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa xxx-xxx umowę nr xxx na dofinansowanie projektu pn. „xxx”, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xxx i xxx na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 Rozwój, rejestracja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 Rewitalizacja miast. Wykonanie projektu nastąpiło w oparciu głównie o zawartą w dniu xx października xxx r. umowę cywilno-prawną z xxx Sp. z o.o. z siedzibą w xxx, na wykonanie zadania „xxx” oraz na podstawie umów na przeprowadzenie promocji tego projektu, wykonanie dokumentacji projektu oraz na wykonanie Studium Wykonalności. Wykonawcy obciążyli Gminę jako zamawiającego, wynagrodzeniem obejmującym m. in. podatek od towarów i usług. Gmina nie będzie uzyskiwała przychodów z ww. inwestycji, ani też inwestycja nie została zbyta, gdyż służy głównie mieszkańcom Gminy xxx oraz turystom w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Gmina figuruje w ewidencji podatników i „płatników” organu podatkowego i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, składa deklarację VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odliczyć podatek VAT w całości lub w części, w odniesieniu do realizowanego projektu pn.: „xxx” (art. 86.1 ustawy o podatku od towarów i usług)...

Stanowisko Gminy.

Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, ze względu na uzyskiwane przychody z tytułu sprzedaży i wynajmu lokali oraz sprzedaży i dzierżawy gruntów. Jest to jedyne źródło dochodów Gminy, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina uzyskała dofinansowanie na „xxx”. Gmina informuje, że przedmiotowa inwestycja służy mieszkańcom Gminy oraz turystom. Zdaniem Gminy, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „xxx”, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie jest wykorzystywana do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych, nie zostanie również zbyta, gdyż służy realizacji zadań w zakresie rekreacyjno-turystycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.