ITPP1/4512-581/15/JP | Interpretacja indywidualna

Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP1/4512-581/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina zrealizowała projekt pod nazwą „xxx”, który na podstawie umowy xxx z dnia xx grudnia xxx r. zawartej z Samorządem Województwa xxx jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xx i xxx na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie: 7.2.1 „Usługi i aplikacje dla obywateli”.

Przedmiotem projektu jest stworzenie Zintegrowanej Platformy Programowej polegającej na wdrożeniu dla Urzędu Gminy i dla podległych mu jednostek (Zakład Gospodarki Komunalnej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) platformy teleinformatycznej. Mieszkańcy Gminy będą mogli korzystać z wybranych usług publicznych za pośrednictwem internetu, co usprawni zarządzanie w urzędzie, ZGK i GOPS poprzez przetwarzanie i obsługę pism w formie elektronicznej. Koncepcja ww. systemu zakłada m. in. możliwość stworzenia platformy, dzięki której użytkownik będzie mógł zweryfikować wszystkie dane, informacje, polecenia czy skorzystać z elektronicznych formularzy, które pomogą mu zrealizować sprawy do tej pory w takiej formie niedostępne.

Ważnym celem wdrożenia tego typu nowoczesnych technologii informacyjnych jest poprawa zadowolenia mieszkańców Gminy z pracy samorządu, co przekłada się na oszczędność czasu, niższe koszty świadczenia usług publicznych, podniesienie ich jakości oraz standaryzację usług świadczonych drogą elektroniczną. Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną spowoduje wzrost efektywności pracy administracji oraz osiągnięcie takiego wskaźnika efektywności kosztowej, że realizacja inwestycji będzie miała uzasadnienie z ekonomicznego punktu widzenia. W ramach projektu został wymieniony leciwy już sprzęt komputerowy w urzędzie, ZGK i GOPS, cześć stacji roboczych została zmodernizowana i rozbudowano serwerownię w urzędzie. Było to niezbędne, by uruchomić nowy system.

W ramach platformy cyfrowy urząd, zostaną wdrożone:

  • System Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
  • Biuletyn Informacji Publicznej,
  • Archiwum Elektroniczne,
  • e-Usługi: e-deklaracje, e-decyzje, e-podatki, e-odczyt wodomierzy, e-pomoc społeczna, e-zwiedzanie,
  • Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta,
  • Systemy Dziedzinowe do obsługi ksiąg rachunkowych oraz naliczania, poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych.

Właścicielem zakupionego sprzętu komputerowego i oprogramowania będzie Gmina. Po zakończeniu realizacji projektu, zarządcą zmodernizowanej infrastruktury oraz zakupionego sprzętu będzie Gmina. Będzie ona podmiotem zarządzającym infrastrukturą, co ze względu na posiadany status prawny, gwarantuje trwałość utrzymania rezultatów projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „xxx...

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach ww. zadania, realizując inwestycję polegającą na wyposażeniu Urzędu oraz jednostek mu podległych w sprzęt komputerowy, inne niezbędne środki trwałe, odpowiednie oprogramowanie, urządzenia a także odpowiednią infrastrukturę informatyczną wraz z poszczególnymi e-usługami, tworzy środek trwały przyjmując go na majątek trwały. Realizacja i finasowanie projektu należy do Gminy i dalej zarządzać powstałą infrastrukturą teleinformatyczną będzie Gmina poprzez swój urząd i podległe jednostki. Część sprzętu zostanie nieodpłatnie użyczona ZGK i GOPS do prowadzenia wybranych e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Po okresie trwałości projektu, tj. po upływie 5 lat od otrzymania ostatniej płatności, sprzęt zostanie nieodpłatnie przekazany dla ZGK i GOPS. Art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zezwala na obniżenie kwoty podatku lub zwrot podatku należnego w przypadku związku nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Gmina realizując powyższe zadanie nabywa usługę, lecz nie uzyskuje dochodów z tytułu sprzedaży opodatkowanej – zakupione środki trwale i usługi nie będą wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej. Powstała infrastruktura teleinformatyczna nie służy działalności gospodarczej przez Gminę, a służy realizacji zadań własnych Gminy. Gmina nie czerpie z tego tytułu korzyści majątkowych, jedynie ponosi koszty. Gmina wykonuje zadania użyteczności publicznej, podatek VAT stanowi poniesiony koszt i nie ma możliwości jego odzyskania. W związku z tym Gmina stoi na stanowisku, że nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja inwestycji pn.: „xxx”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.