ITPP1/4512-572/16-1/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Województwo posiada prawną możliwość odliczania od kwoty należnego podatku od towarów i usług wykazywanego w deklaracjach VAT-7 podatku naliczonego zawartego w fakturach od wykonawców robót budowlanych objętych projektem opisanym w stanie faktycznym wniosku, wystawionych na Województwo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 sierpnia 2016 r. (data wpływu 17 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Województwo xxx, jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną, zrealizuje ze środków publicznych w ramach Działania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne RPO Województwa xxx 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) projekt pn. „xxx”. Celem głównym projektu jest uzyskanie oszczędności zużycia energii pierwotnej na poziomie ponad 30% zużycia bazowego oraz rozwinięcie produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne z odnawialnych źródeł energii. Obiekty objęte projektem to 9 budynków użyteczności publicznej, położonych na gruntach stanowiących własność Województwa xxx lub xxx w użytkowaniu wieczystym jednostek, które to budynki są własnością jednostek organizacyjnych samorządu województwa posiadających osobowość prawną i będących odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Beneficjentem i inwestorem jest Województwo xxx, które jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W ramach realizacji projektu, wydatkami kwalifikowanymi, tj. podlegającymi refundacji w ramach RPO xxx 2014-2020, są prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski, usługi inżyniera kontraktu oraz promocja projektu realizowana, jako obowiązek beneficjenta. Z uwagi na brak prawnej możliwości odliczenia przez Województwo xxx podatku VAT naliczonego w fakturach, które będą wystawiane przez wykonawców i usługodawców na Województwo xx, wydatkiem kwalifikowanym będzie także podatek VAT.

W projekcie pn. „xxx” założono, że po zakończeniu inwestycji nie będą generowane dochody, natomiast będą osiągane oszczędności kosztów dzięki zmniejszeniu zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne poszczególnych obiektów, a więc nie będzie warunków do sprzedaży wytwarzanej energii. Inwestycja nie tworzy nowych obiektów natomiast przyczynia się do zwiększenia wartości księgowej istniejących obiektów. Obiekty użytkowane przez jednostki organizacyjne Województwa xxx ewidencjonowane są w ewidencji środków trwałych tych jednostek, a w księgach Województwa xxx rejestrowane są wyłącznie na kontach pozabilansowych.

W trakcie realizacji projektu faktury wykonawców będą rejestrowane przez Województwo xxx na kontach inwestycji w budowie. Po zakończeniu inwestycji i wystawieniu dokumentów OT, objęty nimi majątek trwały zostanie przekazany nieodpłatnie poszczególnym jednostkom organizacyjnym na podstawie dokumentów PT. Tym samym, po zakończeniu projektu, inwestycja powiększy wartość środków trwałych (budynków) stanowiących własność Województwa xxx, nieodpłatnie użytkowanych przez jego jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.

W ramach realizowanego projektu Województwo xxx ponosi wydatki inwestycyjne, które nie są związane z działalnością opodatkowaną VAT Województwa xxx oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa xxx. Wobec powyższego podatnik nie ma prawnych przesłanek do odliczenia VAT od takich wydatków.

Obecnie Wnioskodawca - Województwo xxx jest czynnym podatnikiem VAT. Realizowany projekt nie służy sprzedaży opodatkowanej realizowanej przez Wnioskodawcę na podstawie umów cywilno-prawnych ani żadnej innej formie działalności odpłatnej.

Jednostki organizacyjne Samorządu Województwa xxx użytkujące budynki objęte projektem zostały przez Województwo xxx utworzone bądź przejęte w celu realizacji zadań określonych w art. 14 ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596, późn. zm. Dz. U. z 2013 poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Województwo xxx posiada prawną możliwość odliczania od kwoty należnego podatku od towarów i usług wykazywanego w deklaracjach VAT-7 podatku naliczonego zawartego w fakturach od wykonawców robót budowlanych objętych projektem opisanym w stanie faktycznym wniosku, wystawionych na Województwo xxx?

Zdaniem Województwa, brak jest podstaw prawnych do odliczania podatku od towarów i usług naliczonego z faktur wykonawców robót budowlanych objętych projektem opisanym w stanie faktycznym wniosku, wystawionych na Województwo xxx, ponieważ:

 1. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
  Zatem, skoro Województwo, realizując opisany w stanie faktycznym projekt, działa jako organ władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, przy dokonywaniu tych czynności nie działa w charakterze podatnika podatku VAT.
 2. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki:
  1. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług, oraz gdy
  2. towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych u tego podatnika.
   Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
   Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
   Zgodnie z ww. przepisami, zdaniem wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie jest przejawem wykonywania czynności opodatkowanych przez Wnioskodawcę, w efekcie brak jest prawnej możliwości odliczania kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów bądź wykonanie usług otrzymanych przez Województwo w związku z tym projektem.
   Także jednostkom samorządowym takie prawo nie będzie przysługiwało z uwagi na fakt fakturowania świadczonych usług z oznaczeniem jako nabywcy Województwa xxx.
   Podsumowując, Województwo xxx stoi na stanowisku, iż w związku z opisanymi w stanie faktycznym niniejszego wniosku czynnościami, nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 3. Na marginesie Województwo xx pragnie podkreślić, iż w przypadku oddania przedmiotowej inwestycji na rzecz jednostek samorządowych w trwały zarząd, Województwo także nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług i czynność ta nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. W konsekwencji, nabywane przez Województwo towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji są wykorzystywane przez Województwo do czynności niepodlegających opodatkowaniu.
  W niniejszym stanie faktycznym zatem nie są spełnione przesłanki z ww. art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.