ITPP1/4512-503/16/RH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2016 r. (data wpływu 14 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2016 r., został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja centrum .............” pomiędzy woj. ......... (Instytucja Zarządzająca), a Gminą Miejską ......... (Beneficjent) zrealizowano niniejszą inwestycję. Podmiotem realizującym projekt była Gmina Miejska ............ Projekt ww. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ......... na lata 2007-2013. Zakres przedmiotowy niniejszego projektu obejmuje przebudowę ciągu jezdno-pieszego w części ul. ............ oraz ul. ............. w ciąg pieszy i ciągu jezdno-pieszego w ciąg pieszy przy ul. ..................... z uwzględnieniem zieleni i małej architektury, budowę sieci monitoringu, przebudowę i wzmocnienie murów obronnych, a także modernizację, przebudowę i wyposażenie starego budynku Urzędu Miasta na potrzeby działających na terenie miasta stowarzyszeń, kół zainteresowań i Biblioteki ......... Faktury były wystawiane na Gminę Miejską ....... ......., która jako Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna wykonuje zadania administracji publicznej. Projekt nie jest projektem generującym jakikolwiek dochód. Gmina Miejska ............ za korzystanie z ww. infrastruktury nie czerpała żadnych zysków i nie pobierała żadnych kwot należnych za używanie przebudowanych obiektów, nie wystąpi z tego tytułu sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina Miejska ................. ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja centrum ................”?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Dokonywany przez Gminę zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Ponadto Gminie nie przysługuje odzyskanie podatku VAT ponieważ środki, które Gmina otrzymała nie są środkami, o których mowa w paragrafie 7 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 11-041 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a. Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń