ITPP1/4512-469/16/JP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pt. „xxx”?
ITPP1/4512-469/16/JPinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odzyskanie
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2016 r. (data wpływu 1 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest samorządową wojewódzką osobą prawną działającą w oparciu o ustawę z dnia 22 października 2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 251, poz. 2507) o jednostkach doradztwa rolniczego oraz Statut przyjęty Uchwałą nr ... Zarządu Województwa xx z dnia 25 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt d) tiret 5 Wnioskodawca może odpłatnie wykonywać usługi w zakresie działalności szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 (Dz.U. z 2004 r., Nr 251, poz. 2507) o jednostkach doradztwa rolniczego - zadania nieodpłatne.

Na podstawie art. 11 ust. 1 powyższej ustawy, Wnioskodawca prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

 1. dotacji budżetowych;
 2. przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. przychodów z innych źródeł, w szczególności z tytułu darowizn, zapisów, spadków, środków finansowych pochodzenia zagranicznego oraz odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

W dniu xx marca 20xx roku została zawarta umowa nr xx o dofinansowanie projektu pt. „xxx” między Województwem xxx a xx Ośrodkiem ... w xx (Beneficjent-Lider projektu). Projekt ma charakter szkoleniowy i jego celem jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej osób oraz wzrost aktywności społecznej mieszkańców województwa xx poprzez działania polegające na organizacji spotkań o charakterze edukacyjnym (konferencje, seminaria, szkolenia gminne), przeszkolenie pracowników (doradców rolniczych) w zakresie merytorycznym projektu oraz w zakresie specjalistycznego oprogramowania do zarządzania nawozami, organizacja wyjazdu studyjnego do xx, doradztwo indywidualne pod kątem stworzenia gospodarstw wzorcowych. Ponadto podczas imprez targowych (9 sztuk) organizowanych przez Wnioskodawcę będą miały miejsce konsultacje dla zainteresowanych tematyką osób.

W ramach realizacji projektu, w części realizowanej przez Wnioskodawcę (Lider projektu), dokonane zostaną następujące wydatki:

 1. zakup środków trwałych i wyposażenia dla uczestników warsztatów,
 2. wynagrodzenia dla wykładowców zatrudnionych w ramach umów o pracę i umów cywilnoprawnych (warsztaty, szkolenia i konferencje),
 3. druk materiałów warsztatowych, szkoleniowych i konferencyjnych, ulotek, broszur
 4. najem sal na warsztaty, szkolenia i konferencje,
 5. wyjazd studyjny dla uczestników szkoleń do xx,
 6. koszty podróży służbowych związanych z naborem uczestników szkoleń.

Przy wyborze dostawców i wykonawców Wnioskodawca stosuje przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. Faktury dotyczące realizacji projektu, w części realizowanej przez Wnioskodawcę (projekt realizowany jest w partnerstwie z 2 podmiotami), są wystawiane na nabywcę towarów i usług tj. xx Ośrodek ... w xx. Projekt dofinansowany jest w 70% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xx na lata 20xx-20xx, w 30% stanowią wkład własny Beneficjenta. Wydatki finansowane są na zasadzie refundacji poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pt. „xxx” ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur od nabywanych towarów i usług w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu pt. „xx”, ponieważ usługi szkoleniowe są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych.

Podatek naliczony od nabywanych towarów i usług związany z realizacją usług szkoleniowych nie podlega odliczeniu zgodnie z zasadą zawartą w art. 86 ust 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W tym przypadku brak jest spełnienia tego warunku, ponieważ usługi szkoleniowe, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem towary i usługi nabywane w ramach projektu w związku z realizacją usług szkoleniowych nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

W związku z tym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu nt. „xx”. Dlatego też podatek VAT należy uznać za koszt kwalifikowany projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że o ile - na co wskazują okoliczności sprawy - zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu służą wyłącznie sprzedaży zwolnionej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wyłącznie kwestię będącą przedmiotem zapytania, a nie oceniano innych kwestii przedstawionych we wniosku, w tym podstawy prawnej do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy, bowiem nie było to przedmiotem zapytania, a fakt korzystania ze zwolnienia przyjęto jako element stanu faktycznego. Ponadto niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.