ITPP1/4512-439/15/JP | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
ITPP1/4512-439/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat xxx w 20xx roku zrealizował projekt pn.: „xxx” w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa xxx, sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego xxx i xxx na lata 2007-2013, poddziałanie: 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny, Działanie: 5.2 Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu, Oś priorytetowa: 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna. Powiatowy Zarząd Dróg w xxx był jednostką realizującą powyższy projekt. Zakres robót budowalnych obejmował typowe roboty drogowo-mostowe tj. roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, betonu asfaltowego, wyrównań z masy min. – asfaltowej, nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów, uzupełnienie poboczy, remont mostu w zakresie naprawy ubytków betonu w podporach, ściankach oporowych, płycie nośnej, skrzydełkach, wspornikach, gzymsach, wymiana krawężników i barieroporęczy, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. W celu wykazania zachowania trwałości projektu jest obowiązek przedłożenia do Instytucji Zarządzającej indywidualnej interpretacji w zakresie prawnej możliwości zwrotu podatku od towarów i usług VAT zawartego w fakturach, dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w trakcie i po zrealizowaniu powyższego zadania. Wszystkie faktury związane ze zrealizowanym projektem wystawione były na jednostkę organizacyjną Powiatu xxx – Powiatowy Zarząd Dróg w xxx, będący odrębnym podmiotem. Powiatowy Zarząd Dróg jako jednostka został powołany uchwałą Zarządu Powiatu w xxx do wykonywania zadań administracji publicznej w zakresie zarządcy dróg. Droga objęta przebudową była i jest drogą użyteczności publicznej, dalej zarządzana przez Powiatowy Zarząd Dróg w xxx. W tym przypadku PZD nie czerpał i nie czerpie żadnych zysków, nie pobiera żadnych kwot należnych za użytkowanie drogi objętej ww. projektem, jak również nie wystąpiła z tego tytułu sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT. Jedynie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT to najem pomieszczeń i dzierżawa. Sprzedaż ta nie jest związana z przedmiotem sprawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiatowy Zarząd Dróg w xxx ma uprawnienia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług za przebudowę wyżej wymienionej drogi tj. czy będzie miał możliwość zwrotu podatku VAT naliczonego w związku ze zrealizowaniem tego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie posiada prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie drogi powiatowej, ponieważ nie uzyskuje dochodu z powyższego zakresu, który stanowiłby podstawę do naliczenia podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

W analogiczny sposób kwestia ta uregulowana była:

  • w § 8 ust. 3 i 4 oraz w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247 z późn. zm.), które obowiązywało w okresie od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r;
  • w § 8 ust. 3 i 4 oraz w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649, z późn. zm.), które obowiązywało w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011r.;
  • w § 7 ust. 3 i 4 oraz w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm.), które obowiązywało w okresie od dnia 21 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r.;

Z treści złożonego wniosku wynika, że Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował projekt obejmujący przebudowę drogi powiatowej, sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego xxx. Faktury wystawiane są na Wnioskodawcę, który jako powiatowa jednostka organizacyjna wykonuje zadania administracji publicznej. Infrastruktura drogowa objęta inwestycją jest drogą użyteczności publicznej. Realizowany projekt nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych, o czym stanowi art. 15 ust. 2 powołanej ustawy.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zauważyć należy, że zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w związku z czym przyznano mu na podstawie ust. 2 powołanego przepisu osobowość prawną.

Z kolei stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Jednocześnie w art. 4 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym wskazano, że ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

W myśl art. 6 ust. 1 cyt. ustawy w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej (art. 6 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z powołanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Powiat, jak również utworzone przez niego jednostki organizacyjne, zobowiązany jest do działań m.in. w zakresie dróg publicznych.

Przebudowa drogi – w niniejszej sprawie na odcinku od km xxx do km xxx – stanowi więc realizację celu publicznego, a nie realizację czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Czynności te stanowią sferę działań publicznoprawnych, która nie ma cech działalności gospodarczej. Droga publiczna ze swej istoty zaspokaja bowiem potrzeby zbiorowe wspólnoty samorządowej. A zatem inwestycja ta nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Jednocześnie stwierdzić należy, że w odniesieniu do budowy drogi nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wskazano wyżej – obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jednym z podstawowych warunków jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów dokonanych przez podatnika z wykonanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Wobec powyższego - jak słusznie wskazano - Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę drogi. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanych rozporządzeniach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.