ITPP1/4512-413/15/JP | Interpretacja indywidualna

Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku VAT, w przypadku realizacji zadania może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony?
ITPP1/4512-413/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. odzyskanie
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „xxx” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013, osi Leader działanie 4.1 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów na zadanie pn.: „xxx”. Realizacja przedmiotowego projektu objęła pakiet działań skierowany do dzieci i młodzieży tj.:

  1. Organizacja konkursu fot. pt. „...”.
  2. Organizacja zajęć edukacyjnych i muzycznych dla dzieci i młodzieży o tematyce przyrodniczo-łowieckiej z szkół z obszaru LSR. Zajęcia odbyły się w formie pogadanek z użyciem ciekawych eksponatów dotyczących myślistwa i życia zwierząt leśnych.
  3. Konkurs sygnałów i muzyki myśliwskiej na zamku w xxx połączony z poczęstunkiem produktów myśliwskich. Ideą zamierzenia było pielęgnowanie dawnych tradycji, podnoszenie poziomu sygnalistyki łowieckiej, doskonalenie gry na instrumentach muzycznych oraz programowanie muzyki myśliwskiej w społeczeństwie. Impreza o zasięgu regionalnym, organizowana przy współpracy kilku podmiotów: Okręgowy Związek xxx w xxx, koła terenowe, Nadleśnictwo xxx i xxx, B.. Pokazy trwały dwa dni. W czasie pokazów nagrodzeni zostali laureaci konkursu fotograficznego oraz konkursu o ekologii. Ważnym elementem konkursowym była wystawa prezentująca myślistwo i łowiectwo. W celu ukazania dorobku bytowskiego Stowarzyszenia zakupione zostały stroje – 7 mundurów z przeznaczeniem dla sygnalistów, którzy są wizytówką Stowarzyszenia oraz regionu, na którym funkcjonuje. Obok wymienionych działań zorganizowana została degustacja potraw myśliwskich. Mieszkańcy oraz turyści przebywający na rynku mieli okazje bezpłatnie skosztować potrawy przygotowane przez myśliwych. Na rynku podczas przeglądu sygnałów przygotowane zostało stoisko z potrawami myśliwskimi. W celu rozpowszechnienia i promocji działań związanych z realizacją projektu przeprowadzona została akcja informacyjna poprzez plakatowanie. Charakterystycznym elementem promocji przeglądu muzyki i sygnałów myśliwskich było wykonanie okolicznościowego znaczka typu pins w ilości 150 sztuk.

Cała wartość projektu wyniosła xxx zł brutto, z czego: dotacja Urzędu Marszałkowskiego – xxx zł, dotacja Gminy xxxx – xxx zł, dotacja Powiatu xxx – xxx zł, wkład rzeczowy xxx zł, środki własne Stowarzyszenia xxx zł. Z tytułu realizacji projektu nie uzyskano żadnego przychodu. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie figuruje w ewidencji „płatników” podatku VAT. W związku z realizacją zadania nie wystąpiła sprzedaż opodatkowana, co skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku VAT zawartego w fakturach z realizacji zadania. Projekt zrealizowany został w jednym etapie, który zakończył się złożeniem wniosku o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa xxx jako Instytucji Zarządzającej. Do wniosku o płatność Stowarzyszenie zobligowane jest dostarczyć interpretację indywidualną w zakresie prawa podatkowego dla przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadania może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając powyższe na względzie, w przedmiotowej sprawie, na gruncie przepisów w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług nie przysługuje możliwość odzyskania w żaden sposób podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosowanie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy, który nie jest podatnikiem VAT czynnym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.